พฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของเด็กวัยประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในเขตสุขภาพที่ 2

Main Article Content

ดุจเดือน เขียวเหลือง
สิตานันท์ ศรีใจวงศ์
ปฐพร แสงเขียว
สืบตระกูล ตันตลานุกูล

บทคัดย่อ

          การวิจัยแบบบรรยายเชิงทำนายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของเด็กวัยประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในเขตสุขภาพที่ 2  2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของเด็กวัยประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในเขตสุขภาพที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ทั้งเพศชายและหญิง ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนประถมศึกษาระดับกลางที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 1,200 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบง่ายโดยใช้วิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเรื่องทัศนคติและการรับรู้เรื่องเพศ การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพื่อน การเข้าถึงสื่อยั่วยุทางเพศ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศ ซึ่งได้รับการตรวจคุณภาพเครื่องมือได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .87 - .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงบรรยายและสถิติสมการถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน


          ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของเด็กวัยประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในเขตสุขภาพที่ 2 ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศ ได้แก่ ทัศนคติและการรับรู้เรื่องเพศ และการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว ตัวแปรทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมทำนายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศได้ ร้อยละ 13.70 อย่างมีระดับนัยสำคัญที่ p<.001 ดังนั้นบุคลากรทีมสุขภาพควรจัดโปรแกรมเสริมสร้างทัศนคติและการรับรู้เรื่องเพศ และการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวให้แก่เด็กวัยประถมศึกษาตอนปลายและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้เด็กวัยประถมศึกษามีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมมากขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Boonmongkon P. et al. (2016). Research report on review of sexuality education in Thai schools. Bangkok: UNICEF Thailand. (in Thai).

Bureau of Reproductive Health, Department of Health, Ministry of Public Health. (2018). Situation of adolescent pregnancy in 2018. Retrieved (2019, October 19). from http://rh.anamai.moph.go.th/download/all_file/ index/ RH_2561_Website.pdf. (in Thai).

Chanphong J. (2017). Parent-child sexual communication. Nursing Science Journal of Thailand, 37(1), 4-16. (in Thai).

Chuchot R. (2018). The birth control bampaign in adolescents: the roles of smart nurse 4.0. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19(Supplement May–August), 42-52. (in Thai).

Chiengta, P., Tumchea S., Maneechot M., Lorhhan S., Pumprayool P. & Yingrengreung S. (2018). Effects of sexual health promotion program on pregnancy prevention of teenage in Saraburi municipal. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 34(2), 101-111. (in Thai).

Directing Committee of National Health Development Plan No. 12. (2016). The national health development plan No. 12. (2017-2021). Ministry of Public health. Retrieved (2016, October 25). from https://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/HealthPlan12_2560_2564.pdf. (in Thai).

Hoyrat, P. & Wongsawat, P. (2017). Thai adolescent with early sexual intercourse. Journal of Phrapokklao Nursing College, 28(2), 173-182. (in Thai).

Institute for Population and Social Research, Mahidol University. (2019). Thai health 2019 “Online social media – a double edged sword 92 Thai health in the context of a socially-connected world”. Retrieved (2021, January 8). from

https://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/report/ThaiHealth2019t.pdf. (in Thai).

Mahawannasri, R. (2015). Factor influence family communication on sexual issues among secondary school students in Chiang Dao district, Chiang Mai province. (Master’s Thesis). Chiangmai University, Chiangmai. (in Thai).

Maturachon T., Konggumnerd R., Boonrod W. & et al. (2018). A Situation analysis of sexual risk behavior, sexual health protection and assessing sexual health service system of young adult. The Office of Nursing Science, Suranaree University of Technology. (in Thai).

Prachanno W., Srisuriyawet R. & Homsin P. (2017). Factors influencing sexual behaviors among primary school students based on the information–motivation–behavioral skills model. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University 2017, 29(2), 39-51. (in Thai).

Phoprayun N., Kesaprakorn P. & Polanan M. (2014). Family communication patterns affecting sexual risk behaviors amongst undergraduate female students in Bangkok metropolitan. Journal of Behavioral Science for Development, 6(1), 235-249. (in Thai).

Phetsumrit T., Pranee C. & Hombubpha S. (2014). Factors affecting sexual health behavior in students of junior high schools in Nakhon Sawan Province. Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities, 4(6), 71-84. (in Thai).

Sittipiyasakul V., Nuwong P., Lucksitanon R., & Benja Uamasan. (2013). A survey on sexual experiences, opinions and sexual risk behaviors among teenage students in Thailand. Journal of Health Science, 22(6), 979-987. (in Thai).

Srijaiwong S. (2016). Sexual risk behaviors among teenage having sexual experience: A multilevel study. [dissertation] (PhD’s thesis). Mahidol University, Bangkok.

Srijaiwong S., Sindthu S., Ratinthorn A. & Viwatwongkasem C. (2019). Sexuality education and teachers' attitudes towards sexual double standard influencing on sexual risk behaviors among adolescents. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 11(2), 91-102. (in Thai).

Srilasudtro k. & Suppongpatch R. (2015). Social psychology and behavior of individuals perceived in living. Journal of MCU Humannities Review, 1(2), 11-21. (in Thai).

Thampanichawat W. & Olanratmanee B. (2018). Sex education for adolescents in school: a case study in BangkokThai. Journal of Nursing Council, 33(3), 82-98. (in Thai).

Tripathi S. (2011). Life assets of Thai children and youth. 8th ed. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand. (in Thai).

Tungsaengsakul S., Suwonnaroop N., Nakakasien P. & Panitrat R. (2017). Effects of sexual health life skills program on perceived self- efficacy in safe sex of early adolescent students. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 119-128. (in Thai).

World Health Organization. (2006). Sexual health. Retrieved (2021, January 8). from https://www.who.int/health-topics/sexual-health#tab=tab_1