Announcements

เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีที่ 16 ฉบับที่ 2(พฤษภาคม 67 - สิงหาคม 67) และแจ้งค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ 3,500 บาท ต่อ 1 บทความ (สำหรับผู้นิพนธ์คนที่ 1 ที่เป็นบุคคลภายนอกศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)

15-01-2024

วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ยินดีรับบทความวิจัย (Research articles) และบทความวิชาการ (Review articles) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีที่ 16 ฉบับที่ 2   (พฤษภาคม 67 - สิงหาคม 67) โดยบทความจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ 3,500 บาท ต่อ 1 บทความ (สำหรับผู้นิพนธ์คนที่ 1 ที่เป็นบุคคลภายนอกศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)

Read more about เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีที่ 16 ฉบับที่ 2(พฤษภาคม 67 - สิงหาคม 67) และแจ้งค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ 3,500 บาท ต่อ 1 บทความ (สำหรับผู้นิพนธ์คนที่ 1 ที่เป็นบุคคลภายนอกศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - เมษายน 2567
					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - เมษายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 14-03-2024

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นวารสารวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และบทความที่ตอบรับการตีพิมพ์บทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกเป็นผู้ประเมินบทความ จำนวน 3 ท่านต่อบทความ  โดยมีการไม่เปิดเผยรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำหนดตีพิมพ์ออกทุก 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เนื้อหาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทางการแพทย์ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เผยแพร่ความรู้วารสารวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งงานวิจัยด้านการศึกษาและด้านการสอน ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และเครือข่ายวิชาการด้านสาธารณสุข ทั้งในและนอกเขตสุขภาพที่ 7 และผู้สนใจ 

3. พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง

4. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น ข่าวสาร และเป็นสื่อสัมพันธ์ในวงการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบ