กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
   นพ.ชาตรี เมธาธราธิป
บรรณาธิการ
   ดร.อธิวัฒน์ บุตรดาบุตร
กองบรรณาธิการ
   พญ.สุจิรา ขวาแซ้น                          ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
   พญ.สิฎฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล           ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
   ดร.ลักษณา สกุลทอง                       ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ ขอนแก่น
   นพ.สิทธิชัย คำไสย์                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ผศ.นพ.วิเชียร ศิริธนพล                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ผศ.พญ.จาริญญ์ จินดาประเสริฐ        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ดร.จงกล พลตรี                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   รศ.ดร.นิรุวรรณ เทิร์นโบว์                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ผศ.ดร.สุณีรัตน์ ยั่งยืน                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ผศ.ดร.ราณี วงศ์คงเดช                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ผศ.ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี        มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   ผศ.ดร.ศริญญา จริงมาก                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   ผศ.ดร.วรรณา ภาจำปา                   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   ดร.เทพไทย โชติชัย                      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
   ดร.วรรณศรี แววงาม                       วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
   ดร.ภานุวัฒน์ ศรีโยธา                     วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
   ดร.ภญ.ศันสนีย์ จันทสุข                 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
   ดร.สุภัทรา สามัง                          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
   ดร.คงฤทธิ์ วันจรูญ                        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
   ดร.เสาวลักษณ์ คัชมาตย์                สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น
   พญ.อำนวยพร อภิรักษากร              โรงพยาบาลขอนแก่น
   ดร.พุฒิชาดา จันทะคุณ                  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
   ดร.กุสุมา มีศิลป์                           โรงพยาบาลศรีสะเกษ
   นายชาญชัย ธรรมงาม                    โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
อำนวยการวิชาการ
   ดร.จริยา อินทรรัศมี                      ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
   นางจารินี ยศปัญญา                     ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
   ทพญ.ปิยะนุช เอกก้านตรง           ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
   ดร.ทพญ.ศริญทิพย์ ชาลีเครือ       ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
   ดร.ธิโสภิญ ทองไทย                    ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
   นางบังอร กล่ำสุวรรณ์                   ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
   นางชัญญานุช ปานนิล                  ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
   พญ.มกรารัตน์ หวังเจริญ               ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
   นางกรแก้ว ถิรพงษ์สวัสดิ์               ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
   ดร.สุพัตรา บุญเจียม                       ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
   นายมเหศักดิ์ ภูริวัฒน์ภากร             ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
   นางสาวปทิตตา เดชโยธิน              ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
   นางกัญญา จันทร์พล                      ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
   นางสาวประภัสสรา พิศวงปราการ    ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
จัดพิมพ์และเผยแพร่
   นางสาวประภัสสรา พิศวงปราการ
   นางพรพรรณ นามตะ
   นางสาวญดา สว่างแผ้ว

ศิลปกรรมออกแบบ
   นางพรพรรณ นามตะ