แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

16-10-2023

วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร (Publication Frequency) ตามปีปฏิทิน เป็น จำนวน 3 ฉบับ/ปี คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม