เผยแพร่แล้ว: 2021-08-25

บทบรรณาธิการ

กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม

สิริภา ศรีสวัสดิ์ , ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ , จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส

74-85

ปัจจัยทำนายความรอบรู้สุขภาพของนักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน

พันธ์ทิพย์ กุลอัก , อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุนีย์ ละกำปั่น , นฤมล เอื้อมณีกูล

86-99

ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการเพิ่มความรู้ของพยาบาล เรื่องการจัดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ

เกศราภรณ์ อุดกันทา , เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล , วิภาดา ศุภสุวรรณกุล

111-119

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนแห่งหนึ่ง ณ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ , ณัฐสุดา คติชอบ , อังศวีร์ จันทะโคตร , พวงเพชร สิงหะวาระ , ปิยณัฐ สร้อยคำ

182-191

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับประทานกรดโฟลิกของสตรีตั้งครรภ์

ศิรินภา แก้วพวง, วรรณี เดียวอิศเรศ , จันทิมา ชินสร้อย , จันทิมา ชินสร้อย

192-202

ประสบการณ์การมีอาการและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังครบการรักษา

จุรีรัตน์ จวบมี, บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ , ธิราภรณ์ จันทร์ดา

203-215

ผลของโปรแกรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

จารุวรรณ ก้านศรี, ชุติมา มาลัย , ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์ , นภัสสร ยอดทองดี , ศศิวิมล บูรณะเรข

216-226

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมวินัยเชิงบวกในผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียน

มัทรี คอดริงตัน, จุฑามาศ โชติบาง , อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ

227-236

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท

ลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์, ศุภารัญ ผาสุข , นฤมล อังศิริศักดิ์ , นฐมน บูญล้อม, สุสารี ประคินกิจ

263-273

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

วรัญญา แสงพิทักษ์ , กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ , วราภรณ์ วานิช , สุพางค์พรรณ พาดกลาง

286-298