ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม

Main Article Content

สิริภา ศรีสวัสดิ์
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส

บทคัดย่อ

บทนำ: ภาวะสุขภาพจิตเป็นส่วนสำคัญของบุคคล ซึ่งรวมทั้งพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในการที่จะดำเนินชีวิตไปอย่างปกติสุข วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 116 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ภาวะสุขภาพจิต 3) การรับรู้ภาวะสุขภาพ 4) การรับรู้ความสามารถในการทำงาน 5) ความเครียดจากการทำงาน 6) ความสมดุลชีวิตกับการทำงาน และ 7) การสนับสนุนจากครอบครัว ได้ค่าความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟาเท่ากับ .93, .82, .94, .91, .73, และ .97 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะสุขภาพจิตเท่ากับ 2.38 (SD. = 3.01) แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างมีสุขภาพจิตดี และร้อยละ 19.83 ของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนภาวะสุขภาพจิตตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไปซึ่งถือว่ามีปัญหาสุขภาพจิต ตัวแปรคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิต ได้แก่ การรับรู้ภาวะสุขภาพ (ß= -.302, p < .001) ความสมดุลชีวิตกับการทำงาน (ß= -.232, p< .05) ความเครียดจากการทำงาน (ß= .193, p <.05) และการสนับสนุนจากครอบครัว (ß= -.178, p< .05) โดยสามารถร่วมทำนายภาวะสุขภาพจิตได้ร้อยละ 49.16 (R2 = .491, p< .001) สรุปผล: ภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากสามารถส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้ ข้อเสนอแนะ: ในการมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี ผู้บริหารของโรงงานและพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ควรให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมภาวะสุขภาพ การบริหารการใช้ชีวิตส่วนตัวกับการทำงานให้สมดุลกัน การจัดการกับความเครียดจากการทำงานที่เหมาะสม และการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Phumfang S, Srisatidnarakul B. Factors of job stress for professional nurses in tertiary hospital. Kuakarun Journal of Nursing 2015;22(3):140-53. (in Thai).

Starc J. Stress factors among nurses at the primary and secondary level of public sector health care: The case of Slovenia. Journal of Medical Sciences 2018;6(2):416-22.

Ministry of Labour. Ministerial regulation concerning labour welfare provisionin enterprises B.E.2548(2005) [Internet]. 2005. [cited 2020 May 1] Avaliable from: http://www. mol.go.th/content/63240/1505811177

Chiangkong A. Factor related to workplace violence among nurses working in industry. Journal of Health Science 2012;26(3):45-62. (in Thai).

Kaewjunthra W. Nurses’ Roles in implementing occupational and environmental health in workplaces. Nursing Journal 2018;45(4):84-96. (in Thai).

Ballard A. Job satisfaction and stress level of the occupational health nurse [Master’s thesis]. Boiling Springs: Gardner-Webb University; 2016.

Stuart GW. Principles and practice of psychiatric nursing. 10th ed. London: Elsevier Health Sciences; 2014.

Jarurotjinda P. Relationship betaween stress and mental health of nurses in Nakorn Pathom [Master’s thesis]. Nakhon Pathom: Mahidol University; 2002. (in Thai).

Gingkaew N. Relationships between personal factors, environmental management for safety workplace and health status of perioperative nurses in governmental university hospitals [Master’s thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2007. (in Thai).

Thanabodithamjaree P. Selected factors influencing self-esteem of psychiatric nurses at Somdej-Chaphaya Hospital [Master’s thesis]. Chiang Mai: Chiang Mai University;1997. (in Thai).

Duangket P. Mental health of Thai labor-force age population in 2008 [Master’s thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2010. (in Thai).

Uttranon J. Self- efficacy perception and service quality of nurses in government hospitals, Nonthaburi province [Master’s thesis]. Nakhon Pathom: Mahidol University; 2009. (in Thai).

Bandura A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. 1st ed. New Jersey: Prentice-Hall; 1986.

Zabut P. Correlation of mental health, working environment and work ability of professional nurses. EAU Heritage Journal Science and Technology 2014;8(1):171-83. (in Thai).

Junporn K. Factors of Job stress for professional nurses in tertiary hospital. Kuakarun Journal of Nursing 2015; 22(2):140-53. (in Thai).

Saiphet T. Job stress and health status among registered nurses under the office of the permanent secretary ministry of public health in Nakhonnayok province, Thailand [Master’s thesis]. Bangkok: King Mongkut’s University of Technology North Bangkok; 2015. (in Thai).

Kaewtawee A, Oumtanee A. Relationships between work-life balance, safe work practice and organizational commitment of professional nurses at private hosiptals in southern region. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2014;15(3):313-20. (in Thai).

Kearney CA., Trull TJ. Abnormal psychology and life: A dimensional approach. 2nd ed. Wadsworth: Cengage Learning; 2012.

McConnell EA. Burnout in the nursing professional: coping strategies, causes, and costo. 1st ed. St.Louis, MO: Mosby; 1982.

Sathapornwajana A. Relationships between family support, ethical climate, and joy at work of professional nurses, hospitals under the jurisdiction of the Ministry of Public Health, Bangkok metropolis. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2010;11(1):37-42. (in Thai).

Goldberg DP. The detection of psychiatric illness by questionnaire: A technique for the identification and assessment of non-psychotic psychiatric illness. 1st ed. New York: Oxford University Press; 1972.

Lichaman R. Physical activity and health status of professional nurses at Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira hospital [Master’s thesis]. Bangkok: Srinakharinwirot University; 2006. (in Thai).

Bandura A. Social learning theory. 1st ed. New Jersey: Prentice-Hall; 1997.

Singkaew B. Factors affecting job stress of professional nurses at Sapphasitthiprasong hospital, Ubon ratchathani province [Master’s thesis]. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University; 2015. (in Thai).

Dex S, Bond S. Measuring work-life balance and its covariates. Work Employment Society2005;19:627-36.

Nakhruea K, Kaewpan W, Kalampakorn S, Sillbutra J. Role performance factors of occupational health nurses in Industrial estates of thailand. Journal of Public Health Nursing 2018;32(1):97-116. (in Thai).

Lee JKL. Job stress, coping and health perceptions of Hong Kong primary care nurses. International Journal of Nursing Practice 2003;9(2):86-91.

Sachin K, Hengudomsub P, Vatanasin D. Factors influencing mental health status of professional nursesin a private hospital. Journal of Health and Nursing Research 2019;35(3):98-11. (in Thai).