ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

รักษ์สุดา ชูศรีทอง
นิสากร ชีวะเกตุ
สมสมัย รัตนกรีฑากุล

บทคัดย่อ

บทนำ: งานการพยาบาลเป็นงานที่หนักและพยาบาลบางส่วนจำเป็นต้องทำงานในสภาพแวดล้อมและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยที่อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี ระเบียบวิธีวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติการในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 287 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ทัศนคติต่อพฤติกรรมความปลอดภัย ลักษณะงาน สภาพแวดล้อม นโยบายของหน่วยงาน การได้รับสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การได้รับสนับสนุนจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย: พบว่าพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลอยู่ในระดับสูง (M = 4.45, SD = 0.45) ปัจจัยที่สามารถร่วมทำนายพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาล (BEH) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรมความปลอดภัย (ATTI) (β = .652, p < .001) การสนับสนุนจากหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน (SUSO) (β = .286, p < .001) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมความปลอดภัย (ENVI) (β = .186, p < .001) และอายุ (AGE) (β = .054, p < .001) อำนาจการทำนายร่วมร้อยละ 40.0 (R2 = 0.40) สรุปผล: สมการทำนาย BEH = 7.88 + 0.652 (ATTI) + 0.286 (SUSO) + 0.186 (ENVI) + 0.054 (AGE) ข้อเสนอแนะ: การส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ควรเน้นส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมความปลอดภัย การสนับสนุนจากหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมความปลอดภัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonbumroe S. Work Safety behaviors of nurse in Maharat Nakhon Ratchasima hospital, Nakhon Ratchasima. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima 2014;20(2):82-92. (in Thai).

Chalok-kongthavorn C, Prajusilpa K. A study of work safety behavior of professional nurses, government university hospitals. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University 2019;30(1):61-71. (in Thai).

International Safety Center. U.S. EPINet Sharps Injury and Blood and Body Fluid Exposure Surveillance

Research Group. Blood and Body Fluid Exposure Report for Jan01-Dec31 [2017]; hospitals contributing data, total exposures. [cited 2018 Jul 5]. Available from:https://internationalsafetycenter.org/wp-content/uploads/2018/10/ Official-2017-NeedleSummary.pdf

Unahalekhaka A, Lueang-a-papong S. Prevention of needlestick and sharp injuries among hospitals in Thailand. Nursing Journal 2013;40 (suppl):130-42. (in Thai)

Wongrsksat S, Sutherasan S. Associated with prevalence of needle stick or sharp injuries among nursing personnel at Thammasat University Hospital. The Journal of Thammasat University Hospital 2016;1(1):26-41. (in Thai)

Dascalaki EG. Gaglia AG. Balaras CA. Lagoudi A. Indoor environmental quality in Hellenic hospital operating rooms. Energy and Buildings.2009;41:551-60.

Opastiragul W, Chanprasit C, Kaewthummanukul T. Health status related to risk at work among professional nurses, out patient and emergency nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital. Nursing Journal 2015;42(2):49-61. (in Thai)

Martins A. Coelho AC. Vieira M. Matos M. Pinto ML. Age and years in practice as factors associated with needlestick and sharps injuries among health care workers in a Portuguese hospital. Accident Analysis and Prevention. 2012; 47:11–15.

Tapin J. Effects of protection on perceptions expectations and practices in needlestick or sharp injury prevention among nursing personnel in a community hospital. Thesis in of Nursing Science (Infection Control Nursing), Chiang Mai University; 2009. (in Thai)

Efstathiou G. Papastavrou E. Raftopoulos V. Merkouris A. Compliance of cypriot nurses with standard precautions to avoid exposure to pathogens. Nursing & Health Sciences. 2011;13(1):53–59.

Butprasert K, Hengpraprom S. Safety Behavior of Laboratory Workers in Medical Laboratories at A Medical School. Journal of The Police Nurse 2014;6(2):83-95. (in Thai)

Supapvanich C. Tuberculosis preventive behaviors among nursing personnel at community hospitals in Narathiwas province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health. 2020:7(1);293-05. (in Thai)

Green LW, Kreuter MW. (2005). Health program planning: an educational and ecological approach (4th ed.). New York: McGraw-Hill.

Lemeshow S, Hosmer DW, Klar J, Lwanga S. Adequacy of sample size in health studies. Chichester:John Wiley & So; 1990

Bloom BS. Taxonomy of educational objectives, the classification of educational goals- handbook I: Cognitive Domain. New York: McKay; 1956.

Sawasrak K. Unahalekhaka A. Lertwatthanawilat W. Barriers to and Facilitators of Infection Prevention Practices among Professional Nurses in Tertiary Care Hospitals. Nursing Journal 2015;40(2):25-35. (in Thai)

Muralidhar S. Singh PK. Jain RK. Malhotra M. Bala M. Needle stick injuries amonghealth care workers in a tertiary care hospital of India. Indian Journal Medicine espiratory. 2010;131:405–10.

Orem DR. Nursing: Concepts of Practice (4th ed.). St. Louis: Mosby Year Book; 1991.