ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการเพิ่มความรู้ของพยาบาล เรื่องการจัดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ

Main Article Content

เกศราภรณ์ อุดกันทา
เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
วิภาดา ศุภสุวรรณกุล

บทคัดย่อ

บทนำ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการสอนรูปแบบใหม่ที่ผู้เรียนสามารถอ่านผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ตามความสนใจ และสามารถทำแบบทดสอบได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้การจัดเนื้อหาแบบ multimedia จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี วัตถุประสงค์: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการจัดเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัลต่อระดับความรู้ของพยาบาลห้องผ่าตัด ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนา กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด โรงพยาบาลลำปางจำนวน 20 คน ซึ่งไม่เคยปฏิบัติงานในหน่วยผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกมาก่อน ทำการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผู้วิจัยพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนของอาเลสซี่และทรอลิป หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดวางเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัล การเตรียมเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัลและขั้นตอนการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัล มีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียนรวมทั้งมีการเฉลยคำตอบให้ผู้เรียนได้ทราบทันทีหลังจากทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จ กลุ่มตัวอย่างได้ใช้สื่อที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ คะแนนการทดสอบที่ได้นำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบวิลคอกซั่น ผลการวิจัย: พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีคะแนนความรู้หลังการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าคะแนนความรู้ก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปผล: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการจัดเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัล ช่วยในการเพิ่มพูนความรู้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ไม่เคยปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก ข้อเสนอแนะ: ควรนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมพยาบาลวิชาชีพที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Thengkiattrakul S, Butsripoom B. Perioperative nursing. 2nd ed. Bangkok: Mahidol University; 2016. (in Thai).

Chitpakdee B, Sirakamon S. Human resource management. In: Nantsupawat A, editors. Leadership and nursing administration. Chiangmai: Faculty of Nursing Chiangmai University; 2017. (in Thai).

Lueluang W, Vorahan W. Factors influencing role practices of professional nurses at operating room in regional hospitals, northeast region. (A thesis for the degree of master of nursing science program in nursing administration). Graduate school, Khonkan University; 2012. (in Thai).

Khunwittaya P. Development of patient positioning electronic book for nurse anesthetists.

(Independent study for the degree of master of nursing science program in nursing administration). Graduate school, Chiangmai University; 2020. (in Thai).

Wichaiya S. Development of basic life support in newborn electronic book for nurse, Fang Hospital. (Independent study for the degree of master of nursing science program in nursing administration). Graduate school, Chiangmai University; 2020. (in Thai).

Juajun W. Basic knowledge about electronic book [Internet]. 2016 [cited 2020 Feb 20]. Available from: http://desktopblogaddress.blogspot.com/2016/08/1_26.html. (in Thai).

Wadyim N, Wangchom S, Mano A. teaching and learning management in using electronic learning. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2017;33(3):146-57. (in Thai).

Knowles MS, Holton EF, Swanson RA. Adult learner: the definitive classic in adult education and human resource development 6th ed. Boston: Elsebier; 2005.

Alessi RD, Trollip SR. Computer-base instruction: methods and development. Englewood cliffs. New jersey: Prentrice-hall; 1991.

The society of thoracic surgeons of Thailand. Cardiac surgery statistic. Bangkok; 2019. (in Thai).

Cardio vascular thoracic unit. Cardiac surgery statistic. Lampang: Lampang hospital; 2019. (in Thai).

Mingsiritham K. Creative educational media design. 1st ed. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2016. (in Thai).

Viseskul N. Development of instructional media in nursing education: teaching concepts and application. Chiang Mai: Chotana Print; 2019. (in Thai).

Corley MA. Adult learning theories [Internet]. 2008. [cited 2020 june 2]. Available from: http://www.calpro-online.org/documents/AdultLearningTheoriesFinal.pdf

Sakcharoen P. Adult learning theory and self-directed learning concept: learning process for promoting lifelong learning. Journal of the Royal Thai Army Nurses 2015;16(1):8-13. (in Thai).

Vongchulachat S, Insing S. A comparison of the effectiveness of using electronic book entitled “principles of pediatric nursing” and traditional learning methods on learning achievement and satisfaction of nursing students. Journal of Health and Nursing Research 2019;35(2):83-94. (in Thai).