วิธีการป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคู่รักขณะตั้งครรภ์

Main Article Content

ปัญญาวดี ทองแก้ว
วัชราภรณ์ หุนตระนี

บทคัดย่อ

บทนำ: ความรุนแรงเกิดขึ้นกับผู้หญิงได้ทุกช่วงเวลารวมถึงขณะตั้งครรภ์ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่งผลถึงความบาดเจ็บทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และอาจถึงแก่ชีวิตของหญิงตั้งครรภ์แล้วยังส่งผลต่อทารกในครรภ์ซึ่งอาจทำให้คลอดก่อนกำหนด มีความพิการหรือตายได้ บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการที่จะดูแลและช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ผู้ประสบต่อการกระทำที่รุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์: เพื่อนำเสนอวิธีการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคู่รักในหญิงตั้งครรภ์ ที่ดำเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศต่าง ๆ โดยสังเคราะห์จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่


ประเด็นสำคัญ: วิธีการที่ใช้ในการดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา รวมถึงป้องกันความรุนแรงในขณะตั้งครรภ์ ได้แก่ การคัดกรอง การเสริมสร้างพลังอำนาจ การเยี่ยมบ้าน และอื่น ๆ  อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงาน ถึงวิธีการในการดำเนินการที่ได้ผลดีที่สุดในการป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขความรุนแรงขณะตั้งครรภ์เพราะประเด็นดังกล่าวมีความซับซ้อนและแตกต่างกันไปตามบริบทของหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกกระทำและของแต่ละสถานการณ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาก่อนนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลต่อไป


สรุป: วิธีการที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละวิธีการมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปทำให้ผลที่ได้จึงแตกต่างไปด้วย ดังนั้นการนำไปใช้ต้องมีการประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน


ข้อเสนอแนะ: แนวทางที่นำเสนอสามารถนำไปพัฒนาหรือศึกษาวิจัยต่อโดยอาจประยุกต์ใช้กับหญิงตั้งครรภ์ในแต่ละพื้นที่หรือประยุกต์ใช้กับประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกใช้ความรุนแรง


คำสำคัญ: ความรุนแรงระหว่างคู่รัก, หญิงตั้งครรภ์, วิธีการป้องกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

WHO. Understanding and addressing violence against women [Internet]. 2012 [cited 2020 Jul 13].Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdf?sequence=1

Breiding MJ, Basile KC, Smith SG, Black MC, Mahendra R. Intimate partner violence surveillance uniform definitions and reccommended data elements vol. version 2., Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. 2015 [cited 2020 Sep 21]. Available from:http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/intimat

epartnerviolence.pdf

O’Shea MT, Collins C, Riain AN, Daly M. Domestic violence during pregnancy-GP survey report IRISH college of general practitioners - domestic violence during pregnancy-GP survey report [Internet].2016 [cited 2020 Sep 3]. Available from:https://www.lenus.ie/bitstream/handle/10147/614395/ICGP_DVDP_Survey.pdf sequence= 1&isAllowed=y

World Health Organization. Violence against women [Internet]. 2016 [cited 2021 Feb 7]. Available

from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/

James L, Brody D, Hamilton Z. Risk factors for domestic violence during pregnancy: a metaanalytic review. Violence Vict. 2013;28(3):359-80.

Waithayawongkorn N, Ratinthorn A, Serisathien Y. Violence during pregnancy , related factors and help seeking of abused pregnant women. J Nurs Sci 2009;27(3):17-26. (in Thai)

Boonnate N, Tiansawad S, Chareonsanti J, Thungjaroenkul P. Factor predicting IPV during pregnancy among Thai pregnant women. Pacific Rim Int J Nurs Res 2015;19(3):218-31.

Thananowan N, Heidrich S. Intimate partner violence among pregnant Thai women. Violence Against Women 2008;14(5):509-27.

Thananowan N, Vongsirimas N, Kedcham D, Kaesornsamut P. Exploring mediating effect of intimate partner violence and psychosocial factors on antenatal and postnatal depression among Thai women. J Nurs Sci 2012;30(4):28-36.

Thananowan N, Leelacharas S. Factors and psychosocial profiles of intimate partner violence among pregnant women. J Nurs Sci 2011;29(1):37-44.

Peltzer K, Pengpid S. Associations between intimate partner violence, depression, and suicidal behavior among women attending antenatal and general outpatients hospital services in Thailand. Niger J Clin Pract 2017;20:892-9.

Van Parys A-S, Verhamme A, Temmerman M, Verstraelen H. Intimate partner violence and pregnancy: a systematic review of interventions. PLoS One 2014;9(1):e85084.

Bailey B a. Partner violence during pregnancy: prevalence, effects, screening, and management. Int J Womens Health 2010;2(1):183-97.

Campo M. Domestic and family violence in pregnancy and early parenthood: overview and emerging interventions. Melbourne; 2015.

Laelago T, Belachew T, Tamrat M. Effect of intimate partner violence on birth outcomes. Afr Health Sci 2017; 17(3):681-9.

Hurley KF, Brown-Maher T, Campbell SG, Wallace T, Venugopal R, Baggs D. Emergency department patients’ opinions of screening for intimate partner violence among women. Emerg Med J. 2005;22(2):97-8.

McGarry J, Nairn S. An exploration of the perceptions of emergency department nursing staff towards the role of a domestic abuse nurse specialist: a qualitative study. Int Emerg Nurs 2014;23:65-70.

Thongkaew P. Health care professionals’ roles and experience of identifying and responding to intimate partner violence among pregnant women in Thailand [doctoral' s thesis]. Sheffield: The University of Sheffield; 2019.

Lauti M, Miller D. Midwives’ and obstetricians’ perception of their role in the identification and management of family violence. New Zeal Coll Midwives J 2008;(38):12-6.

Jahanfar S, Howard LM, Medley N. Interventions for preventing or reducing domestic violence against pregnant women. Cochrane Database Syst Rev 2014 Nov 12;2014(11).

World Health Organization. WHO recommendation on clinical diagnosis of intimate partner violence in pregnancy [Internet]. 2018 [cited 2020 Aug 30]. Available from: https://extranet.who.int/rhl/topics/ preconception-pregnancy-childbirth-and-postpartum-care/antenatal-care/who-recommendation-clinical-diagnosis-intimate-partner-violence-pregnancy

Department of Health, Australian Government. Pregnancy Care Guidelines [Internet]. 2019 [cited

Aug 30]. Available from: https://www.health.gov.au/resources/pregnancy-care-guidelines?utm_source= health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=antenatal

Henriksen L, Garnweidner-Holme LM, Thorsteinsen KK, Lukasse M. ’It is a difficult topic’-a qualitative study of midwives experiences with routine antenatal enquiry for intimate partner violence. BMC Pregnancy Childbirth 2017;17:165.

Paterno MT, Draughon JE. Screening for intimate partner violence. J Midwifery Womens Heal 2016;61(3):370-5.

Moyer VA. Screening for intimate partner violence and abuse of elderly and vulnerable adults: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement [Internet]. 2013 [cited 2020 Aug 16]. Available from: www. annals.org

Rabin RF, Jennings JM, Campbell JC, Bair-Merritt MH. Intimate partner violence screening tools: a systematic review. Am J Prev Med 2009;36(5):439-445.e4.

Eustace J, Baird K, Saito AS, Creedy DK. Midwives’ experiences of routine enquiry for intimate partner violence in pregnancy. Women and Birth 2016;29(6):503-10.

O’Reilly R, Peters K. Opportunistic domestic violence screening for pregnant and post-partum women by community based health care providers. BMC Womens Health 2018;18(128).

Dicola D, Spaar E. Intimate partner violence. Am Fam Physician 2016;94(8):646-51.

Huis MA, Hansen N, Lensink R, Otten S. A relational perspective on women’s empowerment:Intimate partner violence and empowerment among women entrepreneurs in Vietnam. Br J Soc Psychol 2020;59(2):365-86.

Kabir R, Khan HTA. A cross-sectional study to explore intimate partner violence and barriers to empowerment of women in Armenia. Biomed Res Int [Internet]. 2019 [cited 2020 Aug 19].Available from: https://www.hindawi. com/journals/bmri/2019/6939684/

Busch NB, Valentine D. Empowerment practice: a focus on battered women. Affil-J Women Soc Work 2000;15(1):82-95.

Kongsakorn K, Deoisres W, Wacharasin C. Effect of an empowerment intervention on abused pregnant women : a randomized controlled trial. Nurs J Minist Public Heal 2016;26(6).

Cripe SM, Sanchez SE, Sanchez E, Quintanilla BA, Alarcon CH, Gelaye B, et al. Intimate partner violence during pregnancy: a pilot intervention program in Lima, Peru. J Interpers Violence. 2010;25(11):2054-76.

Tiwari A, Leung WC, Leung TW, Humphreys J, Parker B, Ho PC. A randomised controlled trial of empowerment training for Chinese abused pregnant women in Hong Kong. BJOG An Int J Obstet Gynaecol 2005;112(9):1249-56.

Johnson DM, Tzilos Wernette G, Miller TR, Muzik M, Raker CA, Zlotnick C. Computerized intervention for reducing intimate partner victimization for perinatal women seeking mental health treatment: A multisite randomized clinical trial protocol. Contemp Clin Trials 2020;93(April):106011.

Pallitto C, García-Moreno C, Stöeckl H, Hatcher A, MacPhail C, Mokoatle K, et al. Testing a counselling

intervention in antenatal care for women experiencing partner violence: a study protocol for a randomized controlled trial in Johannesburg, South Africa. BMC Health Serv Res 2016;16(1):1-10.

Stanhope M, Lancaster J. Public Health Nursing: Population-Centered health care in the community. 9th ed. Missouri: Elsevier; 2016.

Sharps PW, Campbell J, Baty ML, Walker KS, Bair-Merritt MH. Current evidence on perinatal home visiting and intimate partner violence. JOGNN - J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2008;37(4):480-91.

Marrelli TM. Home health care. In: Maurer FA, Smith CM, editors. Community/Public health nursing practice: health for families and populations. 5th ed. Missouri: Elsevier; 2013. p. 777-98.

Olds D. The Nurse-Family Partnership: an evidence-based preventive intervention. Infant Ment Health J 2006;27(1):5-25.

Mejdoubi J, van den Heijkant SCCM, van Leerdam FJM, Heymans MW, Hirasing RA, Crijnen AAM. Effect of nurse home visits vs. usual care on reducing intimate partner violence in young high-risk pregnant women: a randomized controlled trial. PLoS One 2013;8(10):1-12.

Kitzman HJ, Olds DL, Cole RE, Hanks CA, Anson EA, Arcoleo KJ, et al. Enduring effects of prenatal and infancy home visiting by nurses on children: follow-up of a randomized trial among children at age 12 years. Arch Pediatr Adolesc Med 2010;164(5):412-8.

Davidov DM, Jack SM. Nurse home visitors’ perceived awareness of mandatory reporting requirements: pregnant women’s and children’s exposure to intimate partner violence. J Adv Nurs 2014;70(8):1770-9.

Bair-Merritt MH, Crowne SS, Burrell L, Caldera D, Cheng TL, Dugqan AK. Impact of intimate partner violence on children’s well-child care and medical home. Pediatrics 2008;121(3).

Chan KL, Brownridge DA, Fong DYT, Tiwari A, Leung WC, Ho PC. Violence against pregnant women can increase the risk of child abuse: a longitudinal study. Child Abus Negl 2012;36(4):275-84.

Jack SM, Ford-Gilboe M, Wathen CN, Davidov DM, McNaughton DB, Coben JH, et al. Development of a nurse home visitation intervention for intimate partner violence. BMC Health Serv Res 2012;12(1):50.

Prosman GJ, Lo Fo Wong SH, Van Der Wouden JC, Lagro-Janssen ALM. Effectiveness of home visiting in reducing partner violence for families experiencing abuse: a systematic review. Fam Pract 2015;32(3):247-56.

Taft AJ, Small R, Hegarty KL, Watson LF, Gold L, Lumley JA. Mothers’ AdvocateS in the Community (MOSAIC)-non-professional mentor support to reduce intimate partner violence and depression in mothers: A cluster randomised trial in primary care. BMC Public Health 2011;11:1-10.

Sharps PW, Bullock LF, Campbell JC, Alhusen JL, Ghazarian SR, Bhandari SS, et al. Domestic Violence Enhanced Perinatal Home Visits: The DOVE randomized clinical trial. J Women’s Heal 2016;25(11):1129-38.

Duggan A, Fuddy L, Burrell L, Higman SM, McFarlane E, Windham A, et al. Randomized trial of a statewide home visiting program to prevent child abuse: Impact in reducing parental risk factors. Child Abus Negl 2004;28 (6):623-43.

Dyer AM, Abildso CG. Impact of an intimate partner violence training on home visitors’ perceived knowledge, skills, and abilities to address intimate partner violence experienced by their clients. Heal Educ Behav 2019;46 (1):72-8.

Davidov DM, Coffman J, Dyer A, Bias TK, Kristjansson AL, Mann MJ, et al. Assessment and response to intimate partner violence in home visitation: a qualitative needs assessment with home visitors in a statewide program. J Interpers Violence 2019;1-21.

Bacchus LJ, Bullock L, Sharps P, Burnett C, Schminkey DL, Buller AM, et al. Infusing technology into perinatal home visitation in the united states for women experiencing intimate partner violence: Exploring the interpretive flexibility of an mHealth intervention. J Med Internet Res 2016;18(11).

Talboys S. Therapeutic interventions for victims of intimate partner violence: Evidence Brief. 2017.

Tan M, O’ Doherty L, Gilchrist G, Taft A, Feder G, Tirado-Muñoz J, et al. Psychological therapies for women who experience intimate partner violence (Protocol). Cochrane Database Syst Rev 2018;(5).

American Counseling Association. 20/20: consensus definition of counseling [Internet]. 2021[cited 2021 Feb 24]. Available from: https://www.counseling.org/about-us/about-aca/20-20-avision-for-the-future-of-counseling/ consensus-definition-of-counseling

Neukrug E. The world of the counselor: an introduction to the counseling profession. 4th ed. Belmont; 2012.

Martin A. The difference between counselling and psychotherapy: the counsllor guide [Internet].2020 [cited 2021 Feb 24]. Available from: http://www.thecounsellorsguide.co.uk/differencebetween-counselling-psychotherapy.html

Arora S, Deosthali PB, Rege S. Effectiveness of a counselling intervention implemented in antenatal setting for pregnant women facing domestic violence: a pre-experimental study. BJOG An Int J Obstet Gynaecol 2019;126(S4):50-7.

Kiely M, El-Mohandes AAE, El-Khorazaty MN, Gantz MG. An integrated intervention to reduce

intimate partner violence in pregnancy: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2010;115(2 PART 1):273-83.

Kanungbutr P, Junhavat D, Nintachan P. The evaluation of One Stop Crisis Center at Pathumthani hospital. J Psychiatr Ment Heal 2011;25(1):75-86.