ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Main Article Content

วรัญญา แสงพิทักษ์
กลีบแก้ว จันทร์หงษ์
วราภรณ์ วานิช
สุพางค์พรรณ พาดกลาง

บทคัดย่อ

บทนำ : ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต การจัดการขยะที่ถูกต้องและเหมาะสมสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมาก วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ระเบียบวิธีวิจัย : กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 290 คน เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สามารถเก็บข้อมูลได้ร้อยละ 100 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นของ แบบความรู้เกี่ยวกับขยะ (KR-20) เท่ากับ 0.78 ส่วนค่าความเชื่อมั่น (Coefficient Alpha) สำหรับแบบการอบรมเลี้ยงดู แบบทัศนคติต่อพฤติกรรมจัดการขยะ แบบการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ และแบบพฤติกรรมการจัดการขยะ เท่ากับ 0.775 0.733 0.6721 และ 0.693 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ถดถอย แบบ stepwise ผลการวิจัย : พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ (ß = 0.245) การอบรมเลี้ยงดู (ß = 0.168) ทัศนคติต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ (ß = 0.166) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรทั้งสามตัวร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการจัดการขยะ ได้ร้อยละ 14.0 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.est) 0.231 สรุปผล : การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมีความสำคัญต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ ข้อเสนอแนะ : การส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ รวมทั้งปลูกฝังอบรมสร้างจิตสำนึกที่ดีจะมีส่วนช่วยจัดการขยะที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เยาวชนไทยได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Verisk Maplecroft Environment Dataset. (2019). Waste Generation and Recycling Indices 2019

Overview and findings. (cited 2020 January). Available from https://thestandard.co/garbagesituation

และ https://www.circularonline.co.uk/wp.

Pollution Control Department Ministry of Natural Resources and Environment. Pollution summary of year 2561.Bangkok : Wongsawang Publishing & Printing. (in Thai).

Pollution Control Department Ministry of Natural Resources and Environment. Pollution summary of year 2560. Bangkok : Wongsawang Publishing & Printing. (in Thai).

Kaewsuksai P. The study for the approach of solid waste management at Srinakharinwirot university. Ongkarak campus. (Dissertation). Bangkok: Srinakharinwirot university; 2006. (in Thai).

Chittayosothon D. Diana baumrind’s parenting styles. University of Thai Chamber of Commerce Journal Humanities and Social Science 2552;29(4):173–87. (in Thai).

Donjit M. Knowledge, attitude and behavior of local people in solid waste management in Srinakhon subdistrict municipality, Srinakhon district, Sukhothai province. (Dissertation). Khon Kaen : Khon Kaen University;2007. (in Thai).

Department of Environment, Bangkok Metropolitan Administration. Bangkok Solid Waste Management Plan 2015-2019. Bangkok: Department of Environment; 2015. (in Thai).

Chawsithiwong B. Factors of public participation in solid waste recycling in Yannawa district.

Journal of the Association of Researchers 2554:16(3);152–61. (in Thai).

Tangsikbut P. The Processes of Environmental Education and Community Development. (Research Report). Chiang Mai : Chiang Mai University; 2008. (in Thai).

Chuawanlee W, Vanindhananda N, Sitsira-at C ,Thongpukdee T. Effectiveness of the development of psychological characteristics and interpersonal skills on readiness for family responsibility among male undergraduate students. Journal of Psychology 2510:16(1);1-11. (in Thai).

Boonjun S, Phetphum C. Factors affecting behavior in solid waste separation among housewives in Bungphra sub diatrict , Muang district, Phitsanulok province. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat university 2018:12(1);180–90. (in Thai).

Bhudhasamai P. Relationship of Child Care and Behavior on Garbage Dispasal of the Youth in Phetchaburi Municipality. (Dissertation). Bangkok: Kasetsart University.2001. (in Thai).

Chittayosothon D. Diana Baumrind’s Parenting Styles. University of Thai Chamber of Commerce

Journal Humanities and Social Science 2009:29(4);173–87. (in Thai).

Boonjun S., Phetphum C. Factors Affecting Behavior in solid waste separation among Housewives in Bungphra sub diatrict, Muang district, Phitsanulok Province. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 2018:12(1);180–90. (in Thai).

Bhudhasamai P. Relationship of Child Care and Behavior on Garbage Dispasal of the Youth in Phetchaburi Municipality. (Dissertation). Bangkok : Kasetsart University.2001. (in Thai).

Donjit M. Knowledge, Attitude and Behavior of Local People in Solid Waste Management in Srinakhon Subdistrict Municipality, Srinakhon District, Sukhothai Province. (Dissertation). Khon Kaen: Khon Kaen University; 2007. (in Thai).

Kaewprayoon S. Knowledge,Attitude and Behavior in Household Waste Management of People in Khuanlang Municipality, Hat Yai District, Songkhla Province. (Dissertation) Songkhla : Hatyai University; 2015. (in Thai).

Wetchakama U., Reanprayoon P., Pathomsiriwong W. Knowledge, Attitude and Behavior in Household Waste Management of People in Thadthong Municipality,Yasothon District, Yasothon Province. The 4thNational Conference May 31th 2019 Ubonratchathani Thailand: 609–21. (in Thai).

Nateewattana J, Tienthavorn V. Knowledge and Attitude to Waste Reduction Behavior of Mae Ka Community, Muang District, Phayao Province.Thai Science and Technology Journal 2017:25(2);316-30. (in Thai).

Loetawas E., Sintao N. Solid Waste Management of Nongkapu Subdistrict Administrative Organization, Banlad District, Phetchaburi Province, in Accordance with 3R Principle. Chandrakasem Rajabhat University Journal of Graduate School. 2019:14(1);89-98. (in Thai).