ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนแห่งหนึ่ง ณ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

สิริทรัพย์ สีหะวงษ์
ณัฐสุดา คติชอบ
อังศวีร์ จันทะโคตร
พวงเพชร สิงหะวาระ
ปิยณัฐ สร้อยคำ

บทคัดย่อ

                   การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ณ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วย                     โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงซึ่งมีค่า KR-20 เท่ากับ 0.72  แบบสอบถามทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ 0.81   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยการทดสอบไคสแควร์และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือทัศนคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง (p < 0.05)                                                                    บุคลากรสาธารณสุขสามารถนำผลการวิจัยที่ค้นพบไปใช้ในการสร้างโปรแกรมหรือวางแผนการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทัศนคติเกี่ยวกับโรคที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับผู้ป่วย เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนให้เหมาะสมในอีกทาง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Thailand Citation Index Centre

References

1. World Health Organization. World Hypertension Day 2019 [Internet]. 2019 [cited 2020 May 26]. Available from: https://www.who.int/news-room/events/world-hypertension- day-2019
2. World Health Organization. A global brief on Hypertension Silent killer, global public health crisis. Switzerland: WHO; 2013.
3. Division of Non Communicable Disease, Ministry of Public Health. The number and rate of patients in 2016–2018 [Internet]. 2018 [cited 2019 Nov 23]. Available from: http:// www.Thaincd.com (in Thai)
4. Chaiyaphum Provincial Public Health Office. Suggest to use the principle of 3E. 2S. to reduce the occurrence of the disease. 2015 [cited 2019 Nov 23]. Available from: http://cpho.moph.go.th/wp/?p=26041 (in Thai)
5. Suvarnabhumi K. Care for patients with chronic disease [Internet] . 2017 [cited 2019 Nov 23].Available from: https://meded.psu.ac.th/binlaApp/class05/388_541_2 /Care_for_patients_with_chronic_disease/index3.html (in Thai)
6. Thai Hypertension Society. 2019 Thai Guideline on The Treatment of Hypertension. Chiang Mai: Trick Think; 2019. (in Thai)
7. Unger T, Borghi C, Charchar F, Khan AN, Poulter RN, Prabhakaran D, et al. 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. Hypertension 2020;75(6):1334-1357.
8. Zahedi L, Sizemore E, Malcolm S, Grossniklaus E, Nwosu O. Knowledge, attitudes and practices regarding cervical cancer and screening among Haitian health care workers. Int. J. Environ. Res. Publ. Heal 2014;11:11541–11552.
9. Jandeekaewsakul P, Watthayu N, Suwonnaroop N. Factors predicting self management behavior among patients with uncontrolled essential hypertension. J Nurs Sci 2018;36(1):31-43. (in Thai)
10. Thongyuan J. Factors related to Health behavior alamong Hypertensive at Surattani Hospital. Reg 11 Med J 2015;29(2):195-202. (in Thai)
11. Khammak P, Khammak S, Keawmoonee M. Factors Related to Self-Care Behaviors among Patients with Hypertension. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 2014; 2(3):74-91. (in Thai)
12. Juntanon N , Singchai B, Worawong W. Self Care Behavior of Hypertension Patients Who Live in Muang District, Chumphon Province. KKU Res J. 2011;16(6):749-758. (in Thai)
13. Wongveeravuti S. Sirikitjakachon B. Attitudes and Behaviors toward Personal Financial Management of Undergraduate Business Students, Bangkok University. BU ACADEMIC REVIEW 2010;9(2):55-63. (in Thai)
14. Data warehouse system of non communicable disease, Ministry of Public Health. High blood pressure patient analyze by patient type and complications [Internet]. 2019 [cited 2019 No 24]. Availablefrom: http://203.157.166.6/chronic/rep_htptall.php (in Thai)
15. Sanitlua N, Satpetch W, Napaarak Y. Sample Size Calculation Using G*power Program. SVIT journal 2019;5(1):496-507. (in Thai)
16. Best W J, Kahn V J. Research in Educaion Tenth Edition. United States of America : Pearson Education Inc; 2006.
17. Suwanphong N, Boonsuya C. Evaluation of plans / projects in public health. Bangkok: Porn Tip Printed; 2005. (in Thai)
18. Srisaard B. Introductory of Research. 7th ed. Bangkok: Suweeriyasarn; 2002. (in Thai) 19. Koonkeaw A. Statistic for Research. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2017. (in Thai)
20. Kooariyakul A, Meesri C. Knowledge and Self - Care Behaviors of Patients with Hypertension at Tambon Pasao Health Promoting Hospital, Amphur Mueang, Uttaradit Province. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal 2017;9(2):28-40. (in Thai)
21. Siddiqua A, Mohammed A A, Alahmari A E, Hadaddi A F, Saleh A N. Study on the knowledge, attitude and practice (KAP) of patients with hypertension in Aseer hospital, Asir region; Saudi Arabia. International Journal of Research in Pharmacy and Science 2017;7(2):37–41. 22. Cheumnok W, Khampolsir T, Tamdee D. Health Beliefs and Health Behaviors among Phu Tai and Thai Isan Older Persons with Hypertension. Nursing Journal 2017;44(1):57-68. (in Thai)
23. Becker M H. The health belief model and preventive health behavior. Health education monographs 1974;2(4),354-385.
24. Rashidi Y, Manaflouyan H, Aza P F, Nikniaz Z, Nikniaz L, Ghaffari S. Knowledge, attitude and practice of Iranian hypertensive patients regarding hypertension. J Cardiovasc Thorac Res 2018;10(1):14–19.
25. Buang B F N, Rahman A A N, Haque M. Knowledge, attitude and practice regarding hypertension among residents in a housing area in Selangor, Malaysia Med Pharm Rep 2019;92(2):145–152.
26. Theppitak T. The KAP Model and A Study of Behavior and Attitude on Prevention HIV/AIDS Infection in Thai Seafarers. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University 2013;8(2):84-102. (in Thai)