ผลของโปรแกรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Main Article Content

จารุวรรณ ก้านศรี
ชุติมา มาลัย
ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์
นภัสสร ยอดทองดี
ศศิวิมล บูรณะเรข

บทคัดย่อ

บทนำ: การพร่องทักษะทางสังคมเป็นปัญหาสำคัญที่พบบ่อยในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กออทิสติกและเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา การนำเอาการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมทักษะทางสังคม จะช่วยให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแบ่งปันและปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มได้สูงขึ้น วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กอายุ 4-10 ปี จำนวน 15 คน ที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ว่ามีภาวะออทิสติก (Autistic) และภาวะบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งมีความบกพรองทางวุฒิภาวะทางสังคมในระดับปานกลางถึงเล็กนอย โดยมีคะแนนจากแบบทดสอบวุฒิภาวะทางสังคมวายแลนด์ โซเชียล แมททัวลิตี้ สเกล (Vineland Social Maturity Scale) อยู่ระหว่าง 40-89 คะแนน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือโปรแกรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นและแบบสังเกตทักษะทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตพรรณนาและสถิติค่าที ผลการวิจัย: พบว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับโปรแกรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีทักษะ ทางสังคมสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 สรุปผล: โปรแกรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ ข้อเสนอแนะ: ควรมีการศึกษาทักษะทางสังคมเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Department of the Promotion of the Quality of Life of Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security. Report on the situation of people with disabilities in Thailand.

[Internet]. 2020 [cited 2020 April 1] Available from https://dep.go.th/images/uploads/files/situation31 dec63.pdf.

Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Report on the situation of persons with

disabilities in Thailand. [Internet]. 2020 [cited 2020 April 1] Available from http://dep.go.th/uploads/

Docutents/61ccc2d9-8e3f-4f75-a361-368f5c6a4b80Report on persons with disabilities %20Mar2020.

pdf. 2020 (in Thai).

Korsuwan, K. Intellectual Disabilities. Nonthaburi: Sahamit Printing and Publisher; 2010. (in Thai).

American Psychiatric Association. Neurodevelopmental disorders. Autism spectrum disorder. In: Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed). Arlington,VA.: American Psychiatric Association; 2013.

Mazurek MO. Loneliness, friendship and well-being in adults with autism spectrum disorders. Autism 2014;18(3): 223-232.(2013).

Chaiwatthanakunwanit S., Rukspollmuang C. Alternative edicatopmal provision model to improve

quality of life of children with special needs. J of Education Graduate Studies Research 2015;9(1):192-201.(in Thai).

Wannasuntad S, Kanchanaaree S. Intervention for Training/Empowering Caregivers of Cerebral

Palsy Children: A Scoping Review. J of Health and Nursing Research 2019;735(3):235-249. (in Thai).

Winadda P, Ningsanon W. Pediatric palliative care. Bangkok: The Royal College of Pediatricians of Thailand & Pediatric Society of Thailand;2015. (in Thai).

Chaibunrueang, W. The Development of Social Skills by Using Folk Play Activities For Preschool Children. Mahasarakham: Mahasarakham University;2012. (in Thai)

Uttayotha S. The Development of collaborative local organization network model on inclusive

education for children with special needs. Chiang Mai. Dissertation: Doctor of Philosophy Program

Education Leadership and Human Resource Development, Graduate School, Chiang Mai Rajabhat

University;2013. (in Thai)

Kobayashi S. Knowledge Management of the Local Wisdom on Hyacinth Wickerwork of Baan

TomdongHousewife Group, Tumbon Baan Tom, Muang District, Phayao Province 2012;4(4):21-35. (in Thai).

Thongthai T. The Development of the Instructional Model according to the Principle of the Knowledge Management, on Local Wisdom for Secondary School Students Veridian E-Journal 2013;7(2):317-34.(in Thai).

Chiwphathnkul P. A Program Development to Create a Training Model for Enhance Social Skills of Children with Autism. J of Education 2007;8(2):31-9.(in Thai).

Henning B, Cordier R, Wilkes-Gillan, Falkmer T. A pilot play-based intervention to improve the social play interactions of children with autism spectrum disorder and their typically developing playmates. Australian Occupational Therapy J 2016;63:223-32.(in Thai).

Ninlapan P, khantreejitranon A. Social skill development through cooking activities for students with Autism: A case study of Wat Chantanaram School, Chanthaburi Province. Kasetsart Educational Review 2015;3(2):134-143.(in Thai).

Vanisa R. Play to be a genius. Pathum Thani:Pimlak; 2010.(in Thai).

Paengkumhag C, Sanjamsai S, Piasai P. Effects of the group play programs on the social skills of Children with Autistic Spectrum Disorder aged six to nine years old. Suthiparit 2019;33(106):195-208.(in Thai).

Aphai P, Wanwichai R. The Development of Thai Traditional Games to enhance the Social Skills of ADHD Children 6-9 years old. Veridian E-Journal, Silpakorn University 2018;11(1):847-64. (in Thai).

Piyathamvarakul S. Social Skill Development for an Autistic Student in an Inclusive: a Case of the Demonstration School Ramkhamhaeng University. Rajapark Journal 2018; 12(26):376-84. (in Thai).

Sukboonpan S. Integrating of Local Wisdom to Support the Development of Children with Disabilities by Parental Involvement at Sansai District in Chiangmai Province. J of Education Studies 2018;46(1);100-16.(in Thai).