ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงานของลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมไม้ จังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

จิตรประภา รุ่งเรือง
นิสากร ชีวะเกตุ
ยุวดี ลีลัคนาวีระ

บทคัดย่อ

บทนำ: พฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงานเป็นปัจจัยป้องกันความเสี่ยงในการสัมผัสสิ่งคุกคามในระบบทางเดินหายใจของลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมไม้ วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงานของลูกจ้างโรงงานในอุตสาหกรรมไม้ ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยความสัมพันธ์เชิงทำนาย กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมไม้ในตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 272 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงาน อาการทางระบบทางเดินหายใจ ความรู้เรื่องโรคปอดจากการทำงาน ทัศนคติต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงาน การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดจากการทำงาน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงาน นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน และการได้รับการเสริมแรงให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย: พบว่า ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การได้รับการเสริมแรงให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงาน (β= .209) การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดจากการทำงาน (β= .434) และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงาน (β= .309) โดยสามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงานของลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมไม้ได้ ร้อยละ 38.10 (R2adj = 0.381, p< .001) สรุปผล: พฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงานของลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมไม้เป็นประเด็นปัญหาทางด้านสุขภาพที่พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานควรตระหนัก ข้อเสนอแนะ: สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงานของลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมไม้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย