การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การทำคลอดรกและการตรวจรก สำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Main Article Content

ศศิธร เตชะมวลไววิทย์
เกษร สุวิทยะศิริ
ภัทรา สุวรรณโท

บทคัดย่อ

บทนำ: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์รื่องการทำคลอดรกและการตรวจรกสำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยใช้รูปแบบ ADDIE Model วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เปรียบเทียบความรู้และศึกษาทักษะ และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์เรื่องการทำคลอดรกและการตรวจรก ระเบียบวิธีวิจัย: ดำเนินงานวิจัยเดือนกรกฎาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปีที่ 2 และ 3 ที่ได้มาจากการสุ่มด้วยวิธีแบบเจาะจง จำนวน 123 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อวีดิทัศน์เรื่องการทำคลอดรกและการตรวจรก 2) แบบทดสอบความรู้เรื่องการทำคลอดรกและการตรวจรก 3) แบบประเมินทักษะปฏิบัติการทำคลอดรกและการตรวจรก และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ ตรวจสอบคุณภาพสื่อด้านความตรงเนื้อหาและด้านการผลิตสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน จึงนำสื่อไปหาค่าความเชื่อมั่นกับนักศึกษาปีที่ 2 และ 3 การดำเนินงานเริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการสื่อ จากนั้นพัฒนาสื่อ โดยใช้สูตรคำนวณหาประสิทธิภาพสื่อ E1/E2 แล้วประเมินผลการใช้สื่อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ Paired dependent t-test ผลการวิจัย: พบว่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.25/92.25 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 คะแนนความรู้เรื่องการทำคลอดรกและการตรวจรกหลังจากชมสื่อ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t(70)=23.50, p<0.001) ผลการสอบทักษะการปฏิบัติการทำคลอดรกและการตรวจรกผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 (82.86%, N=58) และความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.73, S.D.=.47) สรุปผล: สื่อวีดิทัศน์การทำคลอดรกและการตรวจรกมีประสิทธิผลต่อการทบทวนความรู้ด้วยตนเอง ในการเตรียมความรู้และทักษะของนักศึกษาพยาบาลที่จะขึ้นฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยห้องคลอด ข้อเสนอแนะ: นักศึกษาพยาบาลหรือผู้สนใจสามารถนำสื่อวิดีทัศน์เรื่องการทำคลอดรกและการตรวจรกไปทบทวนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานห้องคลอดและสามารถพัฒนาเป็นรูปแบบงานวิจัยด้านการเรียนการสอนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย