เผยแพร่แล้ว: 2019-02-08

คุณสมบัติของน้ำเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเอง

กิตติยาพร แสนศิลา, ภีม เอี่ยมประไพ, ราตรี สว่างจิตร (ผู้แต่ง)

69-81

สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในฝรั่งและแอปเปิ้ลตัดแต่งที่จำหน่าย บริเวณรอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ปัทมา ปัทมา, สุดาวดี ยะสะกะ, สรัญญา ถี่ป้อม, ณัฐพงศ์ โปรยสุรินทร์, พีรญา อึ้งอุดรภักดี, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ, พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร (ผู้แต่ง)

82-87

ผลของแอปพลิเคชันแจ้งเตือนร่วมกับคู่มือให้ความรู้เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด

จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, อริศรา รังสีปัญญา, จุฬาลักษณ์ ดอนนาค, จิราภา รบไพรี (ผู้แต่ง)

88-99

ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกโรคสมองเสื่อม: การศึกษานำร่อง

จิณห์วรา สุขสะอาด, ทิพานัน ทิพย์รักษา, รจเรศ หาญรินทร์, ปาริโมก เกิดจันทึก, สายทิพย์ สุทธิรักษา (ผู้แต่ง)

129-141

บทบาทใหม่ของยาโอลาพาริบกับการรักษามะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว

ปิยรัตน์ พิมพ์สี, วิชัย สันติมาลีวรกุล (ผู้แต่ง)

174-184

ความชุกและลักษณะของภาวะง่วงนอนมากระหว่างวันในผู้ป่วยไทยโรคพาร์กินสัน

สุนิสา แสงทอง, สิริพรรณ พัฒนาฤดี, ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ, จุฑามณี สุทธิสีสังข์, รุ่งโรจน์ พิทยศิริ (ผู้แต่ง)

195-206