สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในฝรั่งและแอปเปิ้ลตัดแต่งที่จำหน่าย บริเวณรอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง

Main Article Content

ปัทมา ปัทมา
สุดาวดี ยะสะกะ
สรัญญา ถี่ป้อม
ณัฐพงศ์ โปรยสุรินทร์
พีรญา อึ้งอุดรภักดี
วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม organophosphate และ carbamate ในผลไม้ตัดแต่งจากร้านผลไม้แผงลอยบริเวณรอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง วิธีการ: ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างผลไม้ 2 ชนิด ได้แก่ แอปเปิ้ลตัดแต่งและฝรั่งตัดแต่งจากร้านค้า จำนวนทั้งสิ้น 18 ร้าน รวมทั้งสิ้น 36 ตัวอย่าง นำตัวอย่างมาตรวจสอบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยชุดตรวจสอบ GT-test kit ชนิดวิเคราะห์ผล 60 นาที เพื่อวิเคราะห์ร้อยละของการยับยั้งการทำงานของเอมไซม์ acetylcholinesterase (AChE) ในผลไม้ตัวอย่าง  ผลการวิจัย: แอปเปิ้ลตัดแต่งและฝรั่งตัดแต่งมีร้อยละของการยับยั้งการทำงานของ AChE เท่ากับ 31.00±4.72 และ 25.84±4.01 ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยของร้อยละการยับยั้งการทำงานของ AChE ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.42) แอปเปิ้ลตัดแต่งมีร้อยละของการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่สูงกว่าระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 22.22) ในขณะที่ฝรั่งตัดแต่ง จำนวนทั้งสิ้น 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 11.11 ร้อยละ) มีร้อยละของการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่สูงกว่าระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ สรุป: การตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในฝรั่งตัดแต่งและแอปเปิ้ลตัดแต่งเป็นปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบและเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผลไม้ตัดแต่งเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยทางอาหาร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Bureau of Occupational and Environmental Diseases. Situation of diseases and health hazards caused by pesticides [online]. 2017 [cited March 27, 2017]. Available from: www.envocc.ddc.moph.go.th/content s/view/404.

2. Raanan R, Balmes JR, Harley KG, Gunier RB, Magzamen S, Bradman A, Eskenazi B. Decreased lung function in 7-year-old children with early-life organophosphate exposure. Thorax. 2016; 71: 148-53.

3. Yu R, Liu Q, Liu J, Wang Q, Wang Y. Concentrations of organophosphorus pesticides in fresh vegetables and related human health risk assessment in Changchun, Northeast China. Food Control 2016; 60: 353-60.

4. Nantawitthayaporn A. Study of the situation, regulation, and control measures of pesticide residues in the imported fresh fruits and vegetables. FDA Journal. 2012; 19: 36-45.

5. Poophalee T, Wongwattanasathien O, Arparsrithong- sakul S, Supuntee M. Prevalence of pesticide residues in vegetables from markets and super- markets in Muang district, Maha Sarakham province. Thai Journal of Pharmacy Practice. 2016; 8: 399-409.

6. Thailand Pesticide Alert Network (Thai-PAN) and Foundation for Costumers of Thailand. Monitoring pesticide residues in vegetables and fruits. [online]. 2015 [cited March 16, 2017]. Available from: www. thaipan.org/sites/default/files/file/pesticide_doc22_press_18-8-2557.pdf

7. Cable News Network (CNN). Best 23 cities for street food - from Mumbai and Miami to Marrakech [online]. 2017 [cited May 18, 2017]. Available from: www. edition.cnn.com/2016/08/08/foodanddrink/best-cities-street-food/

8. Buakham R, Songsermpong S, Eamchotchawalit C. Kinetics of the reduction of pesticide residues in vegetables by ultrasonic cleaning. Asian Journal of Food and Agro-Industry. 2012; 5: 364-73.

9. Thoophom, G. Organophosphorous/Carbamate/Cho linesterase inhibitors: Handbook GT-Pesticide Test Kit. Nonthaburi; Deaprtment of Medical Sciences; 2007.

10. Rawn DFK, Quade SC, Sun W-F, Fouguet A, Bélanger A, Smith M. Captan residue reduction in apples as a result of rinsing and peeling. Food Chem 2008; 4: 790-96.

11. Office of Agricultural Economics. Fruits Information Center: Guava [online]. 2017 [cited Feb 15, 2017]. Available from: www.oae.go.th/fruits/index.php/pro tect?id=111

12. Naksen W, Prapamontol T, Mangklabruks A, Chantara S, Thavornyutikarn P, Srinual N, et al. Associations of maternal organophosphate pesticide exposure and PON1 activity with birth outcomes in SAWASDEE birth cohort, Thailand. Environ Res. 2015;142: 288-96.