ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน ของคลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Main Article Content

นาตยา หวังนิรัติศัย
สกนธ์ สุภากุล
ภูขวัญ อรุณมานะกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมต่อความรู้ในการใช้ยาผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน ระดับ INR ร้อยละของจำนวนวันที่ผู้เข้ารับการรักษามีระดับ INR อยู่ในช่วงเป้าหมาย การเกิดภาวะเลือดออก การเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันก่อนและหลังการบริบาลทางเภสัชกรรม และความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการของคลินิกวาร์ฟารินโดยมีส่วนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ วิธีการวิจัย: การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้าและย้อนหลังในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินทุกรายจำนวน 87 ราย ที่มีประวัติการรับการรักษาไม่น้อยกว่า 4 ครั้งและมีค่า INR เข้าเป้าเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 หรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาวาร์ฟารินก่อนเข้าคลินิกวาร์ฟารินและยังคงได้รับยาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 ครั้งหลังจากได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมจากคลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2560 ผลการศึกษา: ก่อนได้รับความรู้จากเภสัชกรผู้ป่วยมีคะแนนความรู้ในการใช้ยาเฉลี่ย 6.94±1.11 (จากคะแนนเต็ม 10) หลังได้รับความรู้จากเภสัชกร ความรู้เฉลี่ยเพิ่มเป็น 9.09±0.60 (P<0.001) สัดส่วนจํานวนครั้งของค่า INR ที่อยู่ในช่วงเป้าหมายการรักษาและร้อยละของจำนวนวันที่ผู้เข้ารับการรักษามีระดับ INR อยู่ในช่วงเป้าหมายหลังได้ความรู้เพิ่มอย่างมีนัยสําคัญจากร้อยละ 13.4 และ 16.61±21.12  เป็นร้อยละ 41.0 และ 35.68±31.04 (P <0.001) ตามลำดับ  สัดส่วนของการเกิดภาวะเลือดออกลดลงจากร้อยละ 2.68 เป็นร้อยละ 1.15  สัดส่วนของการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันก็ลดลงจากร้อยละ 1.15 เป็นร้อยละ 0.38 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดกับบริการจากคลินิก สรุป: การบริบาลทางเภสัชกรรมของคลินิกวาร์ฟารินมีผลทําให้เพิ่มความรู้ในการใช้ยาของผู้ป่วย ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้เหมาะสมมากขึ้นและลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Hirsh J, Fuster V, Ansell J, Halperin JL. American Heart Association/ American College of Cardiology foundation guide to warfarin therapy. Circulation 2003; 107: 1692-711

2. Sitthisuk S. Guidelines for the care of atrial fibrillation patients in Thailand. Bangkok: The Thai Heart Association Under the patronage, 2012.

3. Sunglor S, Kunaprasert K. Evaluation of a pharmacy intensive monitoring of warfarin therapy at outpatient department. Thai Journal of Hospital Pharmacy 2012; 22: 234-42.

4. Siebenhofer A, Rakovac I. Self-management of oral antitcoagulation in the elderly. Thromb Haemost 2008; 100: 1089-98.

5. Saokaew S, Permsuwan U, Chaiyakunapruk N, Nathisuwan S, Sukomthasarn A. Effectiveness of pharmacist-participated warfarin therapy manage- ment: a systematic review and meta-analysis. J Thromb Haemost 2010; 8: 2418–27.

6. Chiquette E, Amato MG, Bussey HI. Comparison of an anticoagulation clinic with usual medical care. Arch Intern Med 1998; 158:1641.

7. Witt DM, Sadler MA, Shanahan RL, et al. Effect of a centralized clinical pharmacy anticoagulation service on the outcomes of anticoagulation therapy. Chest 2005;127;1515..

8. Health Services Commission for Cardiovascular Health Development. Guideline for the implementa- tion of the development plan for health services in cardiology: Warfarin clinic management. Nonthaburi : Ministry of Public Health; 2016.

9. Sriboonseu P, Mongkonnit U, Kaameekaaayn P, Suntraanchun T, Pariksuwan B. Warfarin drug handbook for pharmacists: experience from Institute of Thoracic Surgery. Bangkok: Department of Medical Services, Institute of Thoracic Surgery; 2010

10. Heart Association of Thailand. Thai guideline for anticoagulation therapy 2010. Bangkok: National Health Security Office; 2010.

11. Sittidach M, Muhammad P, Malanusorn N, Kietta- nawattana P, Boonupathamkul T. Effect of pharmaceutical care on patients with mechanical prosthetic valve who received warfarin at Songkla- nagarind hospital. Songklanagarind Medical Journal 2012; 30: 63-73.

12. Kamput V, Nakariyakul K. Clinical outcomes of warfarin monitoring in outpatients at Buddhachina- raj Phitsanulok hospital. Buddhachinaraj Medical Journal 2009; 26: 253-59.

13. Soigrit K,Daekuntot T,Sareedama U, Development of care model for patients receiving warfarin Sakonnakhon Hospital. Journal of Nurse Associa- tion of Thailand 2012;30: 96-106.