ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเข้าข้อมูลจากส่วนภูมิภาคสู่ ระบบสารสนเทศใบอนุญาตด้านยาและวัตถุเสพติด

Main Article Content

รติพงศ์ นิรัติศยกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเข้าข้อมูลจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่ระบบสารสนเทศใบอนุญาตด้านยาและวัตถุเสพติด (E-logistic) วิธีการศึกษา: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชากรซึ่งเป็นผู้ใช้งานโปรแกรม E-logistic ของงานใบอนุญาตด้านยาและวัตถุเสพติดในส่วนภูมิภาคจำนวน 302 คน ตัวแปรอิสระที่วัดในแบบสอบถาม ได้แก่ ลักษณะทางประชากร องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี และการรู้สารสนเทศ ตัวแปรตามที่เก็บจากฐานข้อมูล คือ สัดส่วนของข้อมูลใบอนุญาตที่นำเข้าสู่ฐานข้อมูลต่อใบอนุญาตทั้งหมดของแต่ละจังหวัด ผลการศึกษา: อัตราการตอบกลับแบบสอบถามเท่ากับร้อยละ 43.38 (131 คน) มัธยฐานของสัดส่วนการนำเข้าข้อมูลจากส่วนภูมิภาค (95 % CI) คือ 1.120 (0.982-1.187) เท่าของจำนวนใบอนุญาตทั้งหมดของแต่ละจังหวัด ผู้ใช้งานระบบ E-logistic รายงานว่า องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของตน คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดีของ E-logistic และการรู้สารสนเทศของตนนั้น อยู่ในระดับที่ดี แต่ปัจจัยเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนการนำเข้าข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P =0.665) สรุป: ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้าข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาและอุปสรรคในการนำเข้าข้อมูล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Thai Food and Drug Administration. Invitation to bid No. 24/2006 (e-government procurement) bidding documents for computer system development and installation of e-logistic health product information project. Nonthaburi: Food and Drug Administration; 2006.

2. Regulation of the Office of the Prime Minister on integrated information linkage for import, export and logistics. Royal Gazette No. 131, Part 187D special (Sep 23, 2014).

3. Phatthananikhom Hospital Information System Team. Data utilization and development for region- nal solution service system of Phatthananikhom hospital. In: Health Information System Develop- ment Office, editor. The 1st Thai Health Information System Conference 2010 (Wealthy Information for healthy Communities); 2010 Feb 17-19; Bangkok, Thailand. Bangkok. Health Information System Development Office; 2010. p.91-106.

4. Yasothorn Provincial Health Office. Health informa- tion system’s problems in Yasothorn. Bangkok: Health Systems Research Institute; 2011.

5. Intrarayaem O. Factors affecting finance operations based on electronic local administrative accounting system (e-LAAS) of local administrative organiza- tions in Phra Nakhon Si Ayuthaya [independent study]. Pathumthani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2013.

6. Chuenarom N. Quality of customer relation management system of Sukhothai Thammathirat Open University. [independent study] Pathumthani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2013.

7. Liamdungkha P. The Satisfaction of auditor in bring Audit CommandLanguage (ACL) Programs for helping to audit in case one of The Auditing Firms [master thesis]. Bangkok: Srinakharinwirot Univer- sity; 2011.

8. Surapinit P. The use and problems in using information technology of newspaper library person nel in Bangkok metropolis. [dissertation] Bangkok: Ramkhamhaeng University; 2000.

9. Pattanotai N. The survey of people understands for the computer privacy policy: case study Bangkok [independent study]. Pathumthani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2012.

10. Supasan N. The effect of learning objects in elements of computer system for Grade 12 Students of RittikraiSuksa school [master thesis]. Bangkok: Srinakharinwirot University; 2014.

11. Jindacharin W. Analysis and design of information system for the management of computer room service for e-learning based study [master thesis]. Bangkok: King Mongkut’s University of Technology Thonburi; 2011.

12. Soontaros A. The efficiency assessment of management information system for internal quality assurance implementted in the office of Si Racha Campus Kasetsart University. Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2015; 89-107.

13. Chunsai B, Haemsuhree H. Usage and needs of computer for education of students, Prince of Songkla University, Pattani campus. Academic Ser- vices Journal of Prince of Songkla University. 2010; 2: 98-125.

14. Malaiwong K. Information is a little thing that makes a big problem. Sukhothai Thammathirat Open University Journal. 2001; 2: 23-32.

15. Chimjan C, Chimjan E, Kuaklang S. Factors affecting students' satisfaction using cloud computing in case of computer sciences student Rajamangala University of Technology Isan [research report]. Nakhon Ratchasima: Rajaman- gala University of Technology Isan; 2014.

16. Chaveesuk S, Wongjaturapat S. Theory of accept- ance and use of technology. KMITL Journal of Information Technology. 2012;1: 1-21.

17.Venkatesh V, Thong JY, Xu X. Consumer accept- ance and use of information technology: extending the unified theory of acceptance and use of techno- logy. MIS quarterly. 2012;1:157-78.

18. Termsirikul R, et al. Development of integrated provincial health data center, Buriram province. Journal of Health Science. 2015; 3: 530-41.

19. Suttiwipakorn W, Preechaweerakul S, Ratiwat K. Development of a Songkhla province road traffic accident management system. Songkla: Prince of Songkla University; 2010.

20. Phouphong W. Information quality for management [online]. 2010 [cited Oct 16, 2015]. Available from: www.gotoknow.org/posts/380330.

21. Tiralarp A. Information for marketing. DomeTas Journal 1991; 2: 12-6.

22. Rattanaubon A. Information literacy [online]. 2009 [cited Oct 16, 2015]. Available from: portal.edu.chu la.ac.th/nfed1/assets//Archanya_it.pdf

23. Berphan C. Information literacy of Chulalongkorn University undergraduate students. Library Science Journal. 2012; 2:25-38.

24. Cheunwattana A, Trelojwong N, Wareesa-ard A, Warunyanugrai S. Information literacy behaviors of Srinakharinwirot University students. [research report]. Bangkok: Srinakharinwirot university; 2012.

25. Kumarnboon P. The technology life cycle online]. 2009 [cited Sep 9, 2017]. Available from: www. vcharkarn.com/blog/41042

26. Thai Food and Drug Administration. Installation manual for E-logistic program [online]. 2009 [cited Sep 9, 2017]. Available from: nct.fda.moph.go.th/ LgtDownload/Manual.pdf.