วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับตีพิมพ์บทความ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชา อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารวิชาการบิน หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บทความทุกเรื่องมีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอด การพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชา

Published: 2018-12-20

Understanding on Assessing Health Literacy

Kingkaew Samruayruen, Nithra Kitreerawutiwong

1-13

Nurses’ Role in Caring for Person with Accident at the Scene

Mattika Chaichan, Chutchavarn Wongsaree, Warunsiri Praneetham

71-83

Roles of Nurse in Bipolar Disorder Care

Preeyarat Phunphean, Napapat Baitrakool

101-106

Home Visiting of Nurses for Caring the Dependent Elderly People

Saifon Kanthamalee, Chutchavarn Wognsaree, Nantana Phanchana

107-117

Social Media and Child’s Brain

Nichapha Patanakunchai, Suwanna Maneewong, Angtana Julsukon

118-123

Factors Related to Respiratory Symptoms among Workers in a Broom Grass Industry Case Study: Kohk Gruat Sub District Pak Phli District Nakhonnayok Province

Watcharaporn Wongsakoonkan, Kanokon Photong, Kritsana Arunrat, Pannapat Kittiyapornwat, Yaowapa Manpuen, Patcharakamon Klunbut

170-182