ชุดระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำสำหรับการปลูกผักขึ้นฉ่ายไฮโดรโปนิกส์

ผู้แต่ง

  • Teerasad Kanasri Faculty of Liberal Arts and Science, Roi Et Rajabhat University

คำสำคัญ:

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์, วงจรรักษาระดับแรงดัน, เทอร์โมอิเล็กทริก

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ควบคุมอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อออกแบบและสร้างควบคุมอุณหภูมิน้ำโดยใช้แผ่นเทอโมอิเล็กทริกสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบ NFT และ (2) เพื่อหาประสิทธิภาพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ โรงเรือนทำจากท่อพลาสติกทาสีขาวขนาดกว้าง ยาว และสูง เท่ากับ 0.8 ´ 2.5 ´ 1.8 เมตร จำนวน 16 ท่อ และมีช่องปลูกทั้งหมด 14 รู ออกแบบระบบไหลเวียนน้ำด้วยปั้มน้ำแรงดันต่ำ การทดสอบควบคุมอุณหภูมิน้ำให้สม่ำเสมอด้วยเซ็นเซอร์ (RTD) สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในโรงเรือน แบบ (NFT) การรักษาสภาวะอุณหภูมิน้ำใช้เพาเวอร์ซัพพลายเป็นวงจรแหล่งจ่ายแรงดัน และกระแสไฟฟ้าให้แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก จำนวน 3 แผ่น ขนาดพลังงานแผ่นละ 6.5 วัตต์ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ ทดสอบหาประสิทธิภาพระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ใช้อัตราการผสมสารละลายธาตุอาหารต่างกัน 2 ชนิด ทดลองการเพาะต้นกล้าผักขึ้นฉ่ายและการผสมสารละลายอัตราส่วนในการผสมตัวอย่างละ 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร จากการทดลอง พบว่า การคลุมด้วยพลาสติก และตาข่ายพรางแสงโรงเรือนช่วยลดอุณหภูมิภายใน 3 องศาเซลเซียส ซึ่งเครื่องทำความเย็นสม่ำเสมอสามารถทำอุณหภูมิน้ำเฉลี่ยได้ 27.37 องศาเซลเซียส จากผลการวัดรูปคลื่นสัญญานวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าได้อย่างคงที่ เมื่อทดลองต่อแผ่นเทอร์โมอิเล็ก ทริก และพัดลมระบายความร้อน วัดกระแสได้ 15.4 แอมแปร์ ส่วนผลทดสอบเพาะปลูกใช้การเจริญเติบโตของผักขึ้นฉ่ายในอัตราธาตุอาหารเหมาะสมต่อผักขึ้นฉ่ายในระยะเวลา 5 สัปดาห์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-20