การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นฉบับ ISO 14001:2015

ผู้แต่ง

  • Nutapong Juntamas United Registrar of System (Thailand)

คำสำคัญ:

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โครงสร้างข้อกำหนดระดับสูงของระบบการจัดการและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

บทคัดย่อ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System--EMS) เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 โดยหน่วยงานมาตรฐานระบบการจัดการ ข้อกำหนดยึดตามหลักการ ของระบบการจัดการอื่น ๆ ของระบบการจัดการคือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจวัดและการปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ หลักจากนั้นมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดอีกครั้งในช่วง ค.ศ. 2004 โดยมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ตลอดระยะเวลายาวนาน กว่า 10 ปี ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง จนปี ค.ศ. 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ประกาศข้อกำหนดออกมาอย่างเป็นทางการ โดยการปรับเปลี่ยนรอบนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือครั้งสำคัญ คือการปรับข้อกำหนดไปสู่รูปแบบ โครงสร้างข้อกำหนดระดับสูงของระบบการจัดการ (Height Level Structure--HLS ) คือมีข้อกำหนดที่เป็น 10 ข้อ การปรับปรุงเนื้อหาของข้อกำหนด ที่เพิ่มเติมด้านมุมมองทั้งในด้านการวางแผน ที่ขยายภาพรวมในการวางแผนให้กว้าง กำหนดให้มีการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น ทั้งการระบุประเด็นที่เกี่ยวข้อง การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพิจารณาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมทีครอบคลุมวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การระบุความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ด้านการควบคุมการปฏิบัติก็ขยายการควบคุมกระบวนการครอบคลุมตั้งแต่ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการภายในองค์กรและการรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ในการพิจารณาข้อมูลด้านผลกระทบของผลิตภัณฑ์ส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-20