บทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

ผู้แต่ง

  • Mattika Chaichan Faculty of Nursing, Eastern Asia University
  • Chutchavarn Wongsaree College of Nursing and Health, Suansunandha Ratchabhat University
  • Warunsiri Praneetham Faculty of Nursing, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

บทบาทพยาบาล, การดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ, อุบัติเหตุฉุกเฉิน

บทคัดย่อ

อุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทยทุกปี ความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุทำให้ประชาชนเสียชีวิตและพิการจำนวนมาก ปัจจุบันระบบการป้องกันดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินได้พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น มีการพัฒนาทีมเคลื่อนที่เร็วในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรสำคัญที่มีความรู้และทักษะเฉพาะในการประเมินผู้บาดเจ็บ การดูแลรักษาขั้นต้นและจัดการนำส่งผู้บาดเจ็บให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดอัตราการเสียชีวิต ลดการเกิดความพิการและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาของระบบสุขภาพจำนวนมาก ดังนั้นบทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ จึงมีความสำคัญมาก ผู้นิพนธ์จึงอธิบายบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่ร่วมดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุไว้ 4 บทบาท ดังนี้ (1) การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ศูนย์สั่งการ 1669 (2) การประเมินและดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (3) การช่วยกู้ชีพผู้ประสบอุบัติเหตุที่หัวใจหยุดเต้น ณ จุดประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน (4) การเคลื่อนย้ายและการจัดการทางการพยาบาลขณะนำส่งผู้บาดเจ็บเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ให้พยาบาลที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติงานต่อไป

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-20