ความเหมือนที่แตกต่างในการพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก: วัยเด็กและวัยผู้ใหญ่

ผู้แต่ง

  • Arunnee Wongpandeed Faculty of Nursing, Eastern Asia University
  • Chutchavarn Wognsaree College of Nursing and Health, Suansunandha Ratchabhat University
  • Aporn Srichai Faculty of Nursing, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

โรคไข้เลือดออกในเด็ก, โรคไข้เลือดออกในผู้ใหญ่, การพยาบาล

บทคัดย่อ

โรคไข้เลือดออกจากเชื้อเดงกีมีการระบาดที่สูงขึ้นในคนวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ถึงแม้การรักษาพยาบาลจะก้าวหน้ามากขึ้น แต่ยังพบอัตราการตายจากโรคไข้เลือกออกในอัตราที่สูงเช่นกัน ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยา อาการวิทยาตามระยะการดำเนินของโรคไข้เลือดออกของคนวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่อาจมีความคล้ายคลึงกัน แต่ขณะเดียวกันก็มีค่าวิกฤตที่พยาบาลต้องเฝ้าระวังพร้อมจัดการทางคลินิกในแต่ละระยะที่แตกต่างกัน ดังนั้นพยาบาลที่มีองค์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก หลักการประเมินสภาวะผู้ป่วยและการวิเคราะห์อาการวิทยาทางคลินิกที่แม่นยำเท่านั้นจึงจะดูแลผู้ป่วยได้รอดปลอดภัยพ้นจากการคุกคามชีวิตจากโรคนี้ บทความนี้จึงมุ่งฟื้นฟูความรู้และทักษะการพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากเชื้อเดงกี โดยอธิบายเปรียบเทียบการจัดการทางการพยาบาลตามค่าวิกฤตที่จะปรากฏตามระยะการดำเนินของโรคระหว่างผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยผู้ใหญ่ให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้ตระหนักรู้ในความเหมือนที่มีแตกต่างสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในคนสองวัยและนำทักษะการพยาบาลที่เสนอในบทความนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกต่อไป

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-20