การทดสอบและทำนายอุณหภูมิหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน เมื่อสภาวะโหลดไม่เป็นเชิงเส้นด้วยเร็กติไฟเออร์ 1 เฟส

ผู้แต่ง

  • Siriwich Tadsuan Faculty of Engineering, Southeast Asia University
  • Prasit Sukserm Faculty of Engineering, Southeast Asia University

คำสำคัญ:

หม้อแปลงแบบแช่น้ำมัน, โหลดไม่เชิงเส้น, จุดร้อนสุด, น้ำมันด้านบน, ฮาร์มอนิก

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้ได้นำเสนอการทดสอบและทำนายอุณหภูมิหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน เมื่อสภาวะโหลดเป็นแบบไม่เป็นเชิงเส้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาฮาร์มอนิกและอุณหภูมิของหม้อแปลง รวมถึงการเปรียบเทียบผลการทดสอบกับทำนายที่อุณหภูมิน้ำมันด้านบนและที่จุดร้อนสุดของหม้อแปลง ขั้นตอนการทดสอบ ติดตั้งเทอร์โมคัปเปิล ชนิด K ที่บริเวณขดลวดและที่น้ำมันด้านบนของหม้อแปลงแบบแช่น้ำมัน ขนาด 10kVA ชนิด 3 เฟส แบบ D/Y ใช้เร็กติไฟเออร์แบบบริจด์ ตัวเก็บประจุและแท่งความร้อนต่อเป็นโหลดของหม้อแปลง บันทึกอุณหภูมิด้วยเครื่องบันทึกอุณหภูมิ บันทึกกระแสและแรงดันไฟฟ้าด้วยเพาเวอร์มิเตอร์และสตอเรจออสซิลโลสโคป จากนั้นนำค่าอุณหภูมิที่ได้จากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการคำนวณด้วยโมเดลทางคณิตศาสตร์ ผลที่ได้จากการวิจัยทำให้ทราบว่าขนาดของกระแสฮาร์มอนิกแต่ละลำดับไม่เกินจากข้อกำหนด อุณหภูมิที่ขดลวดทางด้านทุติยภูมิมีค่าสูงสุดที่ 97.42°C ผลการทดสอบเทียบกับทำนายบริเวณน้ำมันด้านบนและบริเวณจุดร้อนสุดของหม้อแปลงมีค่าร้อยละผิดพลาดสัมพัทธ์ 2.00 , 3.41 เรียงตามลำดับ

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-20