โรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะที่ 3-4: การพยาบาลด้วยการสอนสุขภาพ

ผู้แต่ง

  • Kantapat Boonwan Faculty of Nursing, Eastern Asia University
  • Chutchavarn Wonsaree College of Nursing and Health, Suansunandha Ratchabhat University
  • Kulyporn Cheypho Faculty of Nursing, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

การพยาบาล, การสอนสุขภาพ, การชะลอไตเสื่อม

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งเน้นการสอนสุขภาพในผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมระยะที่ 3-4 ซึ่งเป็นกระบวนการให้ความรู้ของพยาบาลต่อผู้ป่วยเพื่อให้มีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่พึงประสงค์ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ในศาสตร์ วิธีผนวกกับหลักทฤษฏีมาประกอบ ผลลัพธ์ของการสอนการสอนสุขภาพที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมระยะที่ 3-4 อันประกอบด้วย การยืดเวลาการเข้าสู่ระยะสุดท้ายของโรคไตได้นานขึ้น การลดภาวะแทรกซ้อนและอยู่ร่วมกับโรคได้อย่างเป็นสุข การที่ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถือเป็นผลลัพธ์ทางการพยาบาล จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการสอนสุขภาพที่ตรงประเด็นจะสร้างความตระหนักในการดูแลตนเองให้กับผู้ป่วย อันนำไปสู่การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมกับการชะลอไตเสื่อม ซึ่งพยาบาลที่จะสอนสุขภาพได้ดีนั้น ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง คิดรวบยอดในองค์ความรู้ที่มีมากกว่าผู้ป่วยและครอบครัวก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนตามปัจเจกบุคคล การสอนสุขภาพมีหลายวิธีพยาบาลจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนและที่สำคัญพยาบาลต้องตระหนักว่าการสอนสุขภาพแก่ผู้ป่วยเพื่อชะลอภาวะไตเสื่อมนั้นเป็นการพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องให้บริการบนคลินิก ผู้นิพนธ์จึงได้เขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ให้พยาบาลได้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม

 

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-20