เผยแพร่แล้ว: 2019-12-26

ประสบการณ์ชีวิตของสตรีที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมภายหลังได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด

ภราดร ล้อธรรมมา, อนัญญา คูอาริยะกุล, วราภรณ์ ยศทวี, นัยนา แก้วคง, ศศิธร ชิดนายี

ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านโดยใช้รูปแบบภาคีเครือข่าย WE CAN DO by TIM

ศศิธร ชิดนายี, วราภรณ์ ยศทวี, นัยนา อินธิโชติ, มณฑา อุดมเลิศ

ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

อนัญญา คูอาริยะกุล, วิมล อ่อนเส็ง, ศศิธร ชิดนายี, ศุภิสรา สุวรรณชาติ, ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร

ภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์

วงศ์สิริ แจ่มฟ้า, ศิริรัตน์ จำปาเรือง, พิมพวรรณ เรืองพุทธ

เพศวิถีศึกษาและทัศนคติสองมาตรฐานทางเพศของครูต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น

สิตานันท์ ศรีใจวงศ์, ศิริอร สินธุ, เอมพร รตินธร, ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม

การจัดการความปวดแบบผสมผสาน: การตั้งเป้าหมายระดับความปวดหลังผ่าตัด

จุฑารัตน์ สว่างชัย, ชุลีพร ปิยสุทธิ์, ศิริพร แก้วกุลพัฒน์

ภาวะสุขภาพจิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล

ธนิดา พุ่มท่าอิฐ, รังสรรค์ มาระเพ็ญ, อริยา ดีประเสริฐ

การปรับตัวของหญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม

วราภรณ์ ยศทวี, นัยนา แก้วคง, ภราดร ล้อธรรมมา, ศศิธร ชิดนายี, จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์, สุทธาทิพย์ ทุมมี