การประเมินภาวะกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยใช้เครื่องมือวัดใหม่

Main Article Content

Sutthida Phongphanngam
Helen W Lach
Sangduen Phomkaewngam
Sutthilak Chantawang

บทคัดย่อ

          แบบสอบถามภาวะกลัวการหกล้มถูกสร้างขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องความกลัวและการประเมินค่าภาวะคุกคามของลาซารัสและอิซซาร์ด ต่อมาแบบสอบถามภาวะกลัวการหกล้มฉบับสั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นและได้ถูกแปลเป็นภาษาไทย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบคุณสมบัติของแบบสอบถามภาวะกลัวการหกล้มฉบับสั้นภาษาไทยและสำรวจภาวะกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุจำนวน 330 คนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งร้อยละ 93.6  ของกลุ่มตัวอย่างรายงานว่ามีภาวะกลัวการหกล้ม และมีคะแนนเฉลี่ยกลัวการหกล้มค่อนข้างสูง (mean=7.16; SD=2.65; range=1-10) คุณสมบัติของเครื่องมือถูกทดสอบโดยการหาค่าความเที่ยง (∝=.91) ความตรงเชิงโครงสร้าง ความตรงตามสภาพปัจจุบัน ความตรงเหมือน และความตรงจำแนก ผลการวิจัย พบว่า แบบสอบถามภาวะกลัวการหกล้มฉบับสั้น ภาษาไทย ประกอบไปด้วย 1 องค์ประกอบ คือ ผลของภาวะคุกคาม แบบสอบถามภาวะกลัวการหกล้มฉบับสั้น ภาษาไทยมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับแบบสอบถามกลัวการหกล้มคะแนน 1-10 (r=.37, p<.001) และแบบประเมินความเป็นกังวลว่าจะหกล้ม (r=.46, p<.001) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ำกับแบบประเมินภาวะวิตกกังวล (r=.25, p<.001) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์ทางลบระดับต่ำกับแบบประเมินภาวะซึมเศร้า (r=-.05) อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการกลัวหกล้ม ได้แก่ มีปัญหาในการมองเห็น มีความเป็นกังวลว่าจะหกล้ม และมีภาวะวิตกกังวล (R2=.23, Adjusted R2=.23, F(3, 326)=33.05, p<.001) ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามภาวะกลัวการหกล้มฉบับสั้นภาษาไทยมีคุณสมบัติในระดับดีเยี่ยมทั้งความตรงและความเที่ยง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1) Andresen, E. M., Malmgren, J. A., Carter, W. B., & Patrick, D. L. (1994). Screening for depression in well older adults: evaluation of a short form of the CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale). American Journal of Preventive Medicine, 10(2), 77-84.

2) Brustio, P. R., Magistro, D., Zecca, M., Liubicich, M. E., & Rabaglietti, E. (2018). Fear of falling and activities of daily living function: mediation effect of dual-task ability. Aging ment health, 22(6), 856-861. doi: 10.1080/13607863.2017.1318257

3) Chang, H. T., Chen, H. C., & Chou, P. (2016). Factors associated with fear of falling among community-dwelling older adults in the Shih-Pai study in Taiwan. PloS One, 11(3), e0150612. doi: 10.1371/journal.pone.0150612

4) Choi, K., Jeon, G. S., & Cho, S. I. (2017). Prospective study on the impact of fear of falling on functional decline among community dwelling elderly women. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(5). doi: 10.3390/ijerph14050469

5) Clemson, L., Kendig, H., Mackenzie, L., & Browning, C. (2015). Predictors of injurious falls and fear of falling differ: an 11-year longitudinal study of incident events in older people. Journal of Aging and Health, 27(2), 239-256. doi: 10.1177/0898264314546716

6) Dayhoff, N. E., Baird, C., Bennett, S., & Backer, J. (1994). Fear of falling: measuring fear and appraisals of potential harm. Rehabilitation Nursing Research, 3(3), 97-104.

7) Gaxatte, C., Nguyen, T., Chourabi, F., Salleron, J., Pardessus, V., Delabrière, I., . . . Puisieux, F. (2011). Fear of falling as seen in the Multidisciplinary falls consultation. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 54(4), 248-258.

8) Greenberg, S. A. (2012). Analysis of measurement tools of fear of falling for high-risk, community-dwelling older adults. Clinical Nursing Research, 21(1), 113-130.

9) Hill, K. D., Schwarz, J. A., Kalogeropoulos, A. J., & Gibson, S. J. (1996). Fear of falling revisited. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 77(10), 1025-1029.

10) Hoang, O. T., Jullamate, P., Piphatvanitcha, N., & Rosenberg, E. (2017). Factors related to fear of falling among community-dwelling older adults. Journal of Clinical Nursing, 26(1-2), 68-76. doi: 10.1111/jocn.13337

11) Iaboni, A., Banez, C., Lam, R., Jones, S. A., Maki, B. E., Liu, B. A., & Flint, A. J. (2015). Depression and outcome of fear of falling in a falls prevention program. American Journal of Geriatric Psychiatry. doi: 10.1016/j.jagp.2015.02.006

12) Jefferis, B. J., Iliffe, S., Kendrick, D., Kerse, N., Trost, S., Lennon, L. T., . . . Whincup, P. H. (2014). How are falls and fear of falling associated with objectively measured physical activity in a cohort of community-dwelling older men? BMC Geriatrics, 14, 114. doi: 10.1186/1471-2318-14-114

13) Jeon, M., Gu, M. O., & Yim, J. (2017). Comparison of walking, muscle strength, balance, and fear of falling between repeated fall group, one-time fall group, and nonfall group of the elderly receiving home care service. Asian Nursing Research, 11(4), 290-296. doi: 10.1016/j.anr.2017.11.003

14) Kempen, G. I., Yardley, L., van Haastregt, J. C., Zijlstra, G., Beyer, N., Hauer, K., & Todd, C. (2008). The Short FES-I: a shortened version of the falls efficacy scale-international to assess fear of falling. Age and Ageing, 37(1), 45-50.
doi: https://dx.doi.org/10.1093/ageing/afm157

15) Khuankwai, P. (2007). Factors related to fall among community-dwelling eldery people (Unpubished Master's Thesis). Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

16) Lipardo, D. S., Leung, A. Y. M., Gabuyo, C. M. A., Escuadra, C. J. T., Leung, P. A., Aseron, A. M. C., . . . Tsang, W. W. N. (2019). Cross-cultural adaptation and psychometric properties of the Falls Efficacy Scale - International in Filipino community-dwelling older adults. Disability and Rehabilitation, 1-7. doi: 10.1080/09638288.2018.1519045

17) Makino, K., Makizako, H., Doi, T., Tsutsumimoto, K., Hotta, R., Nakakubo, S., . . . Shimada, H. (2018). Impact of fear of falling and fall history on disability incidence among older adults: Prospective cohort study. International Journal of Geriatric Psychiatry, 33(4), 658-662. doi: 10.1002/gps.4837

18) Mueller, A. E., Segal, D. L., Gavett, B., Marty, M. A., Yochim, B., June, A., & Coolidge, F. L. (2015). Geriatric Anxiety Scale: item response theory analysis, differential item functioning, and creation of a ten-item short form (GAS-10). International Psychogeriatrics, 27(7), 1099-1111. doi: 10.1017/s1041610214000210

19) Noimontree, W., & Lach, H. W. (2017). Development of a short version of the fear of falling questionnaire (Short-FFQ). Paper presented at the 23th Annual Graduate Student Association Research Symposium, Saint Louis University.

20) Oh-Park, M., Xue, X., Holtzer, R., & Verghese, J. (2011). Transient versus persistent fear of falling in community-dwelling older adults: Incidence and risk factors. Journal of the American Geriatrics Society, 59(7), 1225-1231.

21) Pallant, J. (2013). SPSS Survival Manual (5th ed. ). New York: McGraw-Hill.Payette, M. C., Belanger, C., Benyebdri, F., Filiatrault, J., Bherer, L., Bertrand, J. A., . . . Grenier, S. (2017). The association between generalized anxiety disorder, subthreshold anxiety symptoms and fear of falling among older adults: preliminary results from a pilot study. Clinical Gerontologist, 40(3), 197-206. doi: 10.1080/07317115.2017.1296523

22) Pett, M. A., Lackey, N. R., & Sullivan, J. L. (2003). Making sense of factor anlysis: The use of analysis for instrument development in health care reserach. United States of America: Sage Publications, Inc.

23) Phongphanngam, S. (2015). Fear of falling and disability among Thai communitt-dwelling older adults (Unpublished Dissertation). Saint Louis University School of Nursing.

24) Phongphanngam, S., & Lach, H. W. (2019). Cross-cultural instrument translation and adaptation: Challengesand Strategies. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 23(2), 170-179.

25) Radloff, L. S. (1977). The CES-D Scale: A self-report depression scale for research in the general population. Applied Psychological Measurement, 1, 385-401.

26) Sangpring, P., Vongsirinavarat, M., Hiengkaew, V., & Kaewkungwal, J. (2012). Development of a geriatric fear of falling questionnaire for assessing the fear of falling of thai elders. Journal of Physical Therapy Science, 24(4), 359-364.

27) Scheffer, A. C., Schuurmans, M. J., Van dijk, N., Van der hooft, T., & De rooij, S. E. (2008). Fear of falling: Measurement strategy, prevalence, risk factors and consequences among older persons. Age and Ageing, 37(1), 19-24.

28) Schoene, D., Heller, C., Aung, Y. N., Sieber, C. C., Kemmler, W., & Freiberger, E. (2019). A systematic review on the influence of fear of falling on quality of life in older people: is there a role for falls? Clinical Interventions in Aging, 14, 701-719. doi: 10.2147/cia.s197857

29) Segal, D. L., June, A., Payne, M., Coolidge, F. L., & Yochim, B. (2010). Development and initial validation of a self-report assessment tool for anxiety among older adults: the Geriatric Anxiety Scale. Journal of Anxiety Disorders, 24(7), 709-714. doi: 10.1016/j.janxdis.2010.05.002

30) Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Perason.Thiamwong, L. (2011). Psychometric testing of the falls efficacy scale-international (FES-I) in Thai older adults. Songklanakarin medical journal, 29, 277-287.

31) Thiamwong, L., & Suwanno, J. (2017). Fear of falling and related factors in a community-based studyof people 60 years and older in Thailand. International Journal of Gerontology, 11, 80-84.

32) Tinetti, M. E., Richman, D., & Powell, L. (1990). Falls efficacy as a measure of fear of falling. Journals of Gerontology, 45(6), P239-P243.

33) Vorapongsathron, T., Pandii, W., & Traimchaisri, T. (1990). A validity study of the Center for epidemiology studies depression scale. Journal of Clinical Psychology, 21, 26-45.

34) Watkins, M. W. (2006). Determining parallel analysis criteria. Journal of Modern Applied Statistical Methods and Achievements in Experimental Pathology, 5(2), 344-346.

35) Wongpanitkul, K. (2012). Factors related to fear of falling among community-dwelling older adults in Kanchanaburi provine. Faculty of Nursing, Burapha University, Chonburi, Thailand.

36) Yardley, L., Beyer, N., Hauer, K., Kempen, G., Piot-Ziegler, C., & Todd, C. (2005). Development and initial validation of the falls efficacy scale-international (FES-I). Age and Ageing, 34(6), 614-619.