ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

พิมขวัญ เพนเทศ
สุพัฒนา คำสอน

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทำนายมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนตำบลบ้านกลาง จำนวน 230 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟาครอนบาค ระหว่าง .70 – .87 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อีต้า และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน


          ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลบ้านกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (β = .517, p< .001) การควบคุมดูแลของครู-อาจารย์ (β = .143, p= .009) พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (β = -.118, p= .03) และรายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครอง (β = -.112, p = .04) สามารถร่วมกันทำนายการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ร้อยละ 35.7


          ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรสนับสนุนให้นักเรียนมีการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสร้างเสริมให้นักเรียนมีการรับรู้ความสามารถในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สนับสนุนให้ครู-อาจารย์มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด สนับสนุนมาตรการการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้นักเรียน นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรมีการควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1) Athiwess, S. (2007). Sexual risk behavior arising from using the internet by secondary school student in Chonburi educational service area official (Master’s thesis). Burapha University, Chon Buri. (in Thai)

2) Boonnarakorn, S. (2008). Enhancing health throughout the ages by holistic health. Songkhla: Temkanpim. (in Thai)

3) Bunyat, K. (2013). Influence of parenting style, sexual communication and parental monitoring on sexual behavior among early adolescents (Master’s thesis). Burapha University, Chon Buri. (in Thai)

4) Bureau of Reproductive Health, ministry of Public Health. (2015). Reproductive health situation in adolescents 2015. Nonthaburi: Ministry of Public Health. (in Thai)

5) Butcharoen, W. (2011). Factors related to sexual risk behaviors among secondary school students (Master’s thesis). Mahidol University, Bangkok. (in Thai)

6) Chaysree, L. (2010). Factors influencing sexual risk-taking behavior among high school students, Prachuapkhirikhan province (Master’s thesis). Mahidol University, Bangkok. (in Thai)

7) Chidnayee, S. & Yottavee, W. (2018). Factors related with smoking behaviors of youth at Uttaradit. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 10(1), 83-93. (in Thai)

8) Dulitha, F., Nalika, G., Upul, S., Chrishantha, W. M., De Alwis, S. R., Hemantha, S., & Chithramalee, D. S. (2013). Risk factors for teenage pregnancies in Sri Lanka: perspective of a community based study. Health Science Journal, 7(3), 269-284.

9) Jamyoo, N. (2013). Predictors of sexual risk behavior from internet use among high school students in an Eastern Province. Journal of education Burapha University, 24(1), 144-157. (in Thai)

10) Katumarn, P. (2017). Adolescence development. Retrieved (2017, September 15) from https://www.psyclin.co.th/new_page_56.htm. (in Thai)

11) Panharach, S. (2013). Familial sexual socialization and sexual risk behaviors of adolescents in the upper northeastern region (Doctor’thesis) .Ramkhamhaeng University, Bangkok. (in Thai)

12) Phanjiraphak, W. (2011). Effects of an exercise program on health promotion among elderly women in Samutprakan province (Master’s thesis). Burapha University, Chon Buri. (in Thai)

13) Phetphum, C. (2017). Health behavior: Concept Theories and applied knowledge. Phitsanulok: Naresuan University. (in Thai)

14) Phitsanulok Provincial Public Health Office, Ministry of Public Health. (2017, September 15). Health data system: Percentage of women younger than 20 years repeatedly pregnancy. Retrieved from https://plk.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=4f7d8042 fb0a064b25f29a48f6ccd23f . (in Thai)

15) Phoochaemchot, P. (2011). Development guideline to prevent sexual risk behaviors among adolescent (Master’s thesis). Khon Kaen University, Khon Kaen. (in Thai)

16) Powwattana, A. & Auemaneekul, N. & Lagampan, S. (2017). risk behaviors prevention in adolescence: concepts and management in multilevel approach. Bangkok: Danex Intercorporation. (in Thai)

17) Puntang, P. (2014). Factors influencing intention to prevent sexual risk behaviors of female secondary school student under the department of general education, the secondary educational service area office 2 in Chonburi Province (Master’s thesis). Burapha University, Chon Buri. (in Thai)

18) Sangburan, C. (2008). Parenting styles and sexual communication between mothers and early adolescent daughters on sexual behavior among female early adolescent Bangkok Metropolis (Master’s thesis). Mahidol University, Bangkok. (in Thai)

19) Sangpraseart, A. Klayjun, P. & Masuk kampheangjinda, P. (2014). The relationship between perceived self - efficacy and postpartum self – care behaviors in adolescent mothers. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal. 6(1), 1-11. (in Thai)

20) Songcharoen, J. (2010). Factors related to attitudes about sexual behaviors of Thai adolescents: case study Ekawit Onnuch School of Business Administration Bangkok (Master’s thesis). Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

21) Taikanong, K. (2011). The factors influencing the intention of sexual risk behavior among high school students (Master’s thesis). Christian University of Thailand, Bangkok. (in Thai)

22) Tansakul, J. & Usaho, C. & Siribanpitak, P. (2017). Teacher development to enhance desirable characteristics of primary school students. Journal of Education Studies, 45(4), 1-17. (in Thai)

23) Unchai, S. (2013). Factors influencing preventive sexual relation skills among junior high school students in Thatphanom district, Nakhonphanom province (Master’s thesis). Burapha University, Chon Buri. (in Thai)