การปรับตัวของหญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม

Main Article Content

วราภรณ์ ยศทวี
นัยนา แก้วคง
ภราดร ล้อธรรมมา
ศศิธร ชิดนายี
จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์
สุทธาทิพย์ ทุมมี

บทคัดย่อ

          บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการส่งเสริมให้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมมีความเข้มแข็งทางจิตใจ  ส่งเสริมความคิดบวก การปรับสภาพจิตใจให้สงบด้วยการเข้าใจธรรมชาติของชีวิต ยอมรับสภาวะโรคตามความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัว ปรับสมดุลชีวิต สามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่ต้องเผชิญกับโรคและการรักษา ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษา  มีทัศนคติทางบวก และปฏิกิริยาตอบสนองต่อโรคมะเร็งในทางดี ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปรับตัวและการดูแลตนเองของผู้ป่วยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

1) Faculty of Medicine,Siriraj Hospital. (2012). Breast cancer: Interesting facts and guidelines for breast cancer patients. Bangkok: Medical faculty Siriraj hospital. (in Thai).

2) Kabat-Zin, J. (1990).Full catastrophe living: Using thewisdom of your body and mind to face stress, pain,and illness. New York: Dell.

3) Khumkom S.(2019). Coping experience of patients with breast bancer.Thai Red Cross Nursing Journal, 12(1).151-176. (in Thai).

4) Kuuppelomaki,M. &Lauri,S. (1998). Cancer patients’reported experiences of suffering. Cancer Nursing,21(5),364-349.

5) Lazarus Richard S.,&Folkman S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer.

6) National cancer institute department of medical services ministry of public health Thailand.(2013).Hospital-based CancerRegistry.Bangkok:Information Technology Division National Cancer Institute. (in Thai).

7) Pherapha S. &Kestsumpun Y. (2011) Health perception and self - care of lymphoma patients receiving chemotherapy. Siriraj Nursing Journal, 4(2), 47–58. (in Thai).

8) Roy,Sr.C.(1970). Adaptation: A conceptual frameworkfornursing.Nursing Outlook,18(3), 43-45.

9) Sinthuwongsanon D. (2015).The Integration of caring for the end-of-life stage cancer patients by the application of Buddhadhamma in Theravada Buddhasasana.The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 21(1),54-64. (in Thai).

10) Taylor‚ E.J. (2003). Spiritual needs of patients withcancer and family caregivers. Cancer Nursing,26(4), 260-266.

11) Tubtimhin S., Rungrueangkonkit S., (2012). The effect of buddhist group therapy on anxiety and depression in breast cancer patients receiving radiotherapy. Thai Journal of Nursing Council, 27(1),109–123. (in Thai).

12) Williamson CB. &Livingstion DJ. (1992) Truth telling In: Bulechek GM, McCloskey JC, eds. Nursing intervention:Essential nursing treatments. Philadelphia: W.B.Saunders. (in Thai).

13) Yeung EW, French P, Leung AO,. (1999). The impact of hospice inpatient care on the quality of life of patients terminally ill with cancer. Cancer Nursing, 22(1), 350-367.