การจัดการความปวดแบบผสมผสาน: การตั้งเป้าหมายระดับความปวดหลังผ่าตัด

Main Article Content

จุฑารัตน์ สว่างชัย
ชุลีพร ปิยสุทธิ์
ศิริพร แก้วกุลพัฒน์

บทคัดย่อ

          บทความนี้ มุ่งเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความปวดแบบผสมผสานเพราะความปวดหลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความไม่สุขสบายและทุกข์ทรมาน  ความปวดหลังผ่าตัดเคยถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนและต้องอดทน แต่ปัจจุบันทัศนคติในเรื่องนี้ได้เปลี่ยนไปโดยมองว่าความปวดหลังผ่าตัดเป็นเรื่องจัดการได้และเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และลดระยะเวลาของการนอนโรงพยาบาล  วิธีการจัดการความปวดที่นิยมในปัจจุบันคือการจัดการความปวดแบบผสมผสานโดยใช้ยาควบคุมความปวดร่วมกันหลายชนิด รวมทั้งใช้วิธีการจัดการความปวดแบบไม่ใช้ยาอื่นๆร่วมด้วย เพื่อเสริมฤทธิ์การระงับปวด ลดปริมาณการใช้ยาและลดผลข้างเคียงของยา   การตั้งเป้าหมายระดับความปวดหลังผ่าตัดจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการจัดการความปวด ซึ่งเป็นบทบาทอิสระที่พยาบาลเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมวางแผนและมีพันธะสัญญาในการจัดการความปวดร่วมกัน โดยการตั้งเป้าหมายระดับความปวดหลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการคิดที่ผู้ป่วยกำหนดขึ้น เพื่อช่วยให้สามารถนำความคิดของตนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดอาการปวดให้อยู่ระดับที่ตนเองยอมรับได้และเกิดผลลัพธ์ดีหลังการผ่าตัด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

1) Ampan, N. (1997). Effect of mutual goal setting among children, caregivers and nurses on adominal postoperative pain in 7 - 15 year old children. (Master’s thesis). Mahidol University, Bangkok. (in Thai)

2) Bakar, Z.A., Yun, L.M., Keow, N.S., & Li, T.H. (2014). Goal-setting learning principles. Journal of Education and Learning, 8(1), 41-50.

3) Chaingarm, S. (2009). A study of pain perception and pain management in persons with abdominal surgery. (Master’s thesis), Rangsit University, Bangkok. (in Thai)

4) Damrongrucktham,C., Kimpee, S., Toskukao, T., & Asdornwised, U. (2009). Effects of hand reflexology on level of pain in abdominal surgery patients. Journal of Nursing Science, 27 (2)Supplement, May-Aug, 49-58. (in Thai)

5) Dhamakawinwong, A. & Yaiyaung, P. (2012). Effects of meditaion therapy for reducing pain among hip or knee replacement patient, Phichit Hospital. Phichit Hospital Journal, 27(2), 20-29. (in Thai)

6) Goodcoach. (2012). Benefits of setting goals (Online). Retrieved (2016, November 10) from https://oknation.nationtv.tv/blog/goodcoach/2012/01/05/entry-1. (in Thai)

7) Hinkle, J., & Cheever, K. H. (2018). Brunner & Suddarth’s: Textbook of mediacl-surgical nursing. (14th). Philadelphia: Wolters Kluwer.

8) Ignatavicius, D. D., &Workmann, M. L. (2010). Medical-surgical nursing: Patient-centered collaborative care (volume 2) (6 th). St.louis: Elsevier Saunder.

9)Im-erb, P., Kongchoom, W., Rimsueb, K. & et al. (2013). Journal of The Ministry of Public Health, 23(3), 53-62. (in Thai)

10( International Association for the Study of Pain: IASP. (2017). The 2017 IASP global year against pain after surgery. Retrieved (2016, November 10) from https://www.iasp-pain.org/GlobalYear/AfterSurgery.

11) International Association for the study of pain: IASPTerminology: Pain Terms. Retrieved (2016, November 10) from https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698#Pain.

12) Jaipakdee, K., Nateetanasombat, K., & Punthasee, P. (2016). The Effect of postoperative pain management program by using aromatherapy and music therapy in postoperative patients with open reduction internal fixation of leg. Charoenkrung pracharak Hospital Journal, 12(2), 54-68. (in Thai)

13) Johnson, J. E. (1999). Self-regulation theory and coping with physical illness. Research in Nursing and Health, 22, 435-448.

14) Kaada, B., & Torsteinb, O.(1989). Increase of plasma ß-endorphins in connective tissue massage. The Vascular System, 20, 487-489.

15) Kumar, K.H., & Elavarasi, P. (2016). Definition of pain and classification of pain disorders. Journal of Advanced Clinical & Research Insights, 3, 87-90.

16) Locke, E. A., & Latham, G. P. (2006).New directions in goal-setting theory. Current Directions in Psychological Science, 15(5), 265-268.

17) McGuire, H.B. (1992). Comprehensive and multidimensional assessment and measurement of pain. Journal of Pain and Symptom Management, 7, 312-319.

18) McGuire, L. L. (2010). Pain: The fifth vital sign. In D. D. Ignatavicius.& M. L. Workman (Eds.), Medical-surgical nursing: Patient-centered collaborative care (6th ed.) (p.35-61).St Louis: Saunders Elsevier.

19) Nawai, A., & Phongphanngam,S. (2019). Exploring the use and efficacy of complementary and alternative interventions for managing chronic pain in older adults: A systematic review. Boromrajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 11(1),1-25.(in Thai)

20) Paiboonworachart, S. (2015). Pain and pain assessment. Retrieved (2016, November 11) from https://www.med.cmu.ac.th/dept/anes/2012/images/Lecture2015/BasicPain.pdf (in Thai)

21) Pansup, J., Ua-Kit, N., & Tanktikosoom, P. (2018). The Effect of concrete information program combined with hand reflexology on post operative pain in urological patients. Journal of The Police Nurses, 10(1), 51-60. (in Thai)

22) Rao, M. (2006). Acute post operative pain. Indian Journal of Anaesthesia, 50(5), 340-344.

23) Reddi, D., Curran, N., & Stephens, R. (2013). An introduction to pain pathways and mechanisms. British Journal of Hospital Medicine, 74 (12),188.

24) Sawangchai, J. & Ngamkham, S. (2017). Postoperative pain in patients after abdominal surgery Sawanpracharak Hospital. Journal of Health Science Research,11, Supplement, July-December, 1-11. (in Thai)

25) Soonsawad, n. (2015). Setting Goals of life and work. Journal of information, 14(2), 21-36. (in Thai)

26) Sprouse-Blum, A.S. ,Smith, G., Sugai, D., & Parsa, F.D. (2010). Understanding endorphins and their importance in pain management. Hawai'i Medical Journal, 69(3), 70-71.

27) Sritan, S. (2017). Effect of foot reflexology massage with breathing exercise on levels of pain in postoperative abdominal surgery patients. Journal of The Police Nurses, 9(1), 37-46. (in Thai)

28) Utsahapanich, S., & Tudpinij, S. (2011). The effect of guided imagery on acute pain in post operative colorectal cancer patients. Journal of Nursing Science & Health, 34(4), 36-45. (in Thai)

29) Utsahapanich, S., &Tudpinij,S. (2011).The effect of guided imagery on acute pain in post operative colorectal cancer patients. Journal of Nursing Science & Health, 34(4), 36-45. (in Thai)