ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

Main Article Content

อนัญญา คูอาริยะกุล
วิมล อ่อนเส็ง
ศศิธร ชิดนายี
ศุภิสรา สุวรรณชาติ
ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำนาย (Predictive Correlational research) เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จำนวน 232 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  แบบประเมินความแข็งแกร่งในชีวิต  แบบประเมินความเครียด และแบบสอบถามสัมพันธภาพกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน  ผลการวิจัยพบว่า สัมพันธภาพกับเพื่อน  ความเครียด และค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน สามารถร่วมกันทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลได้ร้อยละ 37.3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) โดยปัจจัยที่มีอำนาจการทำนายสูงสุดคือ สัมพันธภาพกับเพื่อน (β = .537, p < .01) รองลงมาคือ ความเครียด (β = -.191, p < .01) และค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน (β = .146, p < .01) และสามารถสร้างสมการทำนายในรูปแบบค่าคะแนนมาตรฐาน (standardized score) ดังนี้  Z(ความแข็งแกร่งในชีวิต)= .537Z (สัมพันธภาพกับเพื่อน) - .191Z (ความเครียด) + .146Z (รายได้ที่ได้รับต่อเดือน)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1) Ananchaipattana, N., Pechkwang, D., Mahamitwongsan, S. & Kansompoj, K. (2018). Factors related to resilience in nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Phayao. Nursing Public Health and Education Journal, 19(2),106-119. (in Thai)

2) Areemith, R., Inaew, S., Manaboriboon. B., Hongsangunsri. S. & Jaruratsirikul. S. (2016). Textbook of Adolescent Medicine. Nontaburi: Pabpim.

3) Nintachan. P. (2015). Resilience: concept, assessment, and application. Bangkok: Judthong. (in Thai)

4) Nintachan. P., Taweekoon, T., Wittayasuprom, J., & Orathai P. (2011). Resilience and stress among nursing students at Ramathibodi School of Nursing. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 25(1), 1-13. (in Thai)

5) Nintachan. P., Thanoi. W., Sangon. S., Pattanamas, M & Intharaksa, C. (2017). Factors predicting resilience in underprivileged adolescents. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 31(1), 13-28. (in Thai)

6) Nintachan. P., Wanaleesin, S., Sanseeha, L., Thummathai, K. & Orathai, P. (2011). Resilience and Thai youth risk behavior. Ramathibodi Nursing Journal, 17(3),430-442. (in Thai)

7) Pichayakorn Sripakho. (2014). Professional nursing development: developing nursing leadership. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15(3), 1-8. (in Thai)

8) Rittakananon, P., (2007). Human development. Bangkok: Thammada press. (in Thai)

9) Sagon, S., Nintachan. P., & Kingkaew, J. (2018). Factors Predicting Resilience in Nursing Students. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 32(1), 150-167. (in Thai)

10) Samarksavee. N. & Sangon. S. (2015). Factors associated with depression in nursing students.

11) The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 29(3), 11-27. (in Thai)

12) Seehawong. S., et.al. (2018). Factors causing to stress of nursing students, Ubon Ratchathani University. HCU Journal of Health Science, 21(42), 93-106. (in Thai)

13) Sethaphumirin, (2012). Stress and resilience of nursing student experience in training nursing clinical practice. College of Asian Scholars Journal, 2(1), 40-45. (in Thai)

14) Sonpaveerawong, J., Dammee, M., Nimsuwan, J., Mad-a-dam, C., Laiadkan, S. & Sopon, S. (2016). Stress, Stress management and the need to supports nursing students. Journal of Nursing and Education, 9(3), 36-50. (in Thai)

15) Srisomboon, P., Damrongsat, P., Peantunyakam, N. & Arttham, W. (2019). Effects of using preparation program by flipped classroom before undertaking nursing practicum on stress and assertiveness for nursing professional

16) Characteristic of Nursing Students. Journal of Health Research and Innovation, 2(1), 196-207. (in Thai)

17) Tantalanukul, S., & Wongsawat, P., (2017). Stress and stress management in nursing students. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 9(1), 81-92 (in Thai)

18) Wongkhan, M., Nintachan. P. & Sangon. S., (2015). Factors related to resilience in adolescents. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 29(1), 57-75. (in Thai)

19) Yodthong, S., Sanee, N. & Chansungnoen, J. (2018). Stress and coping among nursing students in principles and nursing techniques practicum, Boromarajonani College of Nursing, Trang. The 9th Hatyai National and International Conference: 761-772. (in Thai)