ภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

วงศ์สิริ แจ่มฟ้า
ศิริรัตน์ จำปาเรือง
พิมพวรรณ เรืองพุทธ

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 265 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินโรคซึมเศร้าและแบบสอบถามคุณภาพชีวิต WHOQOL – BREF –THAI  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson‘s product moment correlation)


           ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 3.8 คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง (  X = 2.49, SD = .52) โดยภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตโดยรวม (r = -.40) คุณภาพชีวิตด้านจิตใจมากที่สุด (r = -.45) คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย (r = -.32) คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม (r = -.31) และคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพสังคมมีความสัมพันธ์ระดับต่ำ (r = -.27)อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุและสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05


           ดังนั้น การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุควรผสานความร่วมระหว่างครอบครัว ชุมชน และสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ และสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทุกมิติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1) Aoon-kaew, V. Kuhirunyaratn, P. (2015). The prevalence of depression among the elderly in Ban prow community Hospital. Meuang District, Nong Bua Lam Phu Province. Community health development quarterly Khon Kaen university, 3(4), 578-589. (in Thai)

2) Chaimay, B., Khaonuan, B., Songsiri, P. (2012). Quality of life and daily activity ability among elderly people in Laem Tanot sub-district, Khuan Khanun district, Phatthalung Province. Journal of public health, 42(1), 55-65 (in Thai)

3) Chareunboon, T., Panasatidh, M., Thongwongchai, S., Hemrachroj, S., Worakul, P. (2012). Depression and dementia among 15 Ageing club members in Bangkok. Thammasart Medical Journal, 10(4), 428-436. (in Thai)

4) Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). Situation of the Thai elderly. Bankok: T.Q.P. limited partnership. (in Thai)

5) Jenobrom S. (1998). Vision and non formal education for Thai seniors. Bangkok: Nichin advertising group. (in Thai)

6) Khamkhong, D. (2010). Factors affecting quality of life of elderly in Lumsinth subdistrict, Srenagerine district, Patthalung province. (master’s thesis) Thaksin university, Songkla. (in Thai)

7) Khamwong, W., Noo-sawat, C., Pratanworakanya, W., Siripanya, J. (2011). Factors relating to quality of life of elderly. Journal of Health Science Research, 5(2), 32-40. (in Thai)

8) Mahatnirankul, S., Tantiwiwatsakul, W., Poompisanchai, W., Wongsuwan, K., Prommanajeerungkul, R. (1997). Comparison of WHO QoL 100 and WHO QoL brief. Chieangmai: Suanprung hospital. (in Thai)

9) Ploylearmsang, C., Suthiraksa, S., Wanasapdamrong, C., Wannathip, W. (2017). Bulletin of Suanprung, 33(1), 14-30. (in Thai)

10) Prajeubmoh, W. (2012). Thai elderly situation report. Nontaburi: P.S. limited partnership. (in Thai)

11) Rungreangkulkij, S. (2017). Depression in men: gender lens. Songklanagarind Journal of Nursing, 37(1), 158-165. (in Thai)

12) Sasuad, K. (2017). Factors affecting the quality of life of the elderly in the eastern province. NRRU community research journal, 11(2), 21-38. (in Thai)

13) Sawangsri, B., Tangngam, S. (2013). Self-healthcare of the elderly in Samchuk District, Suphanburi Province. RMUTSB academic journal, 1(2), 128-137. (in Thai)

14) Sookanan, T., Jariyasil., Thummanont, T., Chitpakdee, P. (2011). Quality of life for older residents in the Bansuan Municipality of Chonburi Province. Journal of public health, 41(3), 240-249. (in Thai)

15) Sooksud, U., Jarupon, P. (2009). The study on situation of activities of daily living, need, and quality of life of the elderly. Bangkok: National research council of Thailand. (in Thai)

16) Srinonprasert, W. (2017). Elderly health and their problems. Thai junior encyclopedia by royal command of his majesty the king, 1sted. Bangkok: The Thai Encyclopedia. (in Thai)

17) Statistical office, Nakhonsawan. Elderly statistic. Retrieved (2018, December 23) from https://nksawan.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=357&Itemid=536#. (in Thai)

18) Wongpanarak, N., haleoykitti, S.. (2011). Quality of life: A study of elderly in Thailand. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15(3), 64-70. (in Thai)

19) Wongpoom, T., Udomsubpayakul, U. (2011). Prevalence of depression among the elderly in Chiang Mai Province. Bulletin of Suanprung, 56(2), 103-116. (in Thai)

20) World Health Organization. (1997). WHOQOL: Measuring quality-of-life. Geneva: World Health Organization.