ผลของโปรแกรมการพยาบาลครอบครัวตามรูปแบบความเชื่อการเจ็บป่วยต่อความสามารถในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจก และความสามารถของครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคต้อกระจก

Main Article Content

ปาณิสรา - ส่งวัฒนายุทธ
ใบบัว เศวตสุวรรณ
สมัย นงนุช

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองวัดก่อนและหลังการทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกและความสามารถของครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคต้อกระจก ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการพยาบาลครอบครัวตามรูปแบบความเชื่อการเจ็บป่วยและกลุ่มที่ได้รับการดูแลปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่เข้ารับการรับการผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมครั้งแรกโดยใช้วิธีระงับความรู้สึกเฉพาะที่ที่รักษาโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และครอบครัวผู้ป่วยโรคต้อกระจก จำนวน 120 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 60 คน แต่ละกลุ่มผู้ป่วยโรคต้อกระจกจำนวน 30 คน และครอบครัว 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความสามารถในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกและแบบสอบถามความสามารถของครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคต้อกระจก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา paired t-test และ independent t-test.


          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการพยาบาลครอบครัวตามรูปแบบความเชื่อการเจ็บป่วยมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกและค่าเฉลี่ยความสามารถของครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคต้อกระจกสูงขึ้นกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือนำโปรแกรมสามารถไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยโรคต้อกระจกเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อไป


              


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1)Department of Ophthalmology Faculty of Medicine. (2013). Ophthalmology for medicine student and practitioner. Bangkok: Pimdee Publishing. (in Thai)

2) Fongkerd, S., & Poogritsana, S. (2013). Effect of illness beliefs model program on the families suffering from taking care end state cancer patients. Nursing Journal of the Ministry of Public Healt, 23(3), 122-131. (in Thai)

3) Jeawkok, J., Mudadum, S., & Kammaluan, K. (2015). Family competency in postoperative care of senile cataracts patients. Hatyai Journal, 13(1), 35-45.

4) Lapchurat, A. (2018). Effects of health promoting program and prevent postoperative complication toward knowledge and practice for cataract surgery elderly patients, suratthani hospital. Region 11 Medical Journal, 32(3), 1099-1112. (in Thai)

5) Khawprapan, S., Ratchanakul, P., & Juanprasert, S. (2012). Impacts of home-based healthcare on families’ care for asthmatic children. Thai Journal of Nursing Council, 27(2), 108- 121. (in Thai)

6) Nawsuwan, K., Singhasem, P., Yimyearn, Y. (2016). Relationship and the predictive power of social support on the practice of hypertensive patients. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 8(1), 1-13. (in Thai)

7) Numdokmai, S., Wacharasin, C., & Deoisres, W. (2016). Effects of nursing intervention program based on illness belief model on family caregivers’ stress and caring for stroke patients. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 24(1), 27-38. (in Thai)

8) Panoion, S., Asdornwised, U., Pinyopasakul, W., & O-Charoenrat, P. (2010). The effectiveness of a day surgery discharge planning program on anxiety and satisfaction of care among women undergoing breast mass excision. Journal of Nursing Science, 28(Supplement 4), 28-36. (in Thai)

9) Prachomklao hospital. (2019). Statistic disease in Prachomklao hospital, Phetchaburi province. (in Thai)

10) Puangpech, B., Asdornwised, U., Pinyopasakul, W., & Pornpanich, K. (2016). The effectiveness of a same day surgery discharge planning program on anxiety and activities of daily living in patients undergoing cataract surgery. Journal of Nursing Science, 34 (supplement1), 53-62. (in Thai)

11) Ostlund, U., Backstrom, B., Lindh, V., Sundin, K., & Saveman, B. (2015). Nurses’ fidelity to theory-based core components when implementing Family Health Conversations – a qualitative inquiry. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29, 582-590.

12) Tabin, G., Chen, M., & Espandar, L. (2008). Catarct surgery for the developing world. Current Opinion in Ophthalmology, 19(1), 55-59.

13) Tal-Hatu, H., Oyedunni, A., & Salim, A. (2010). Family caregivers of Nigerian-African stroke survivor. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy, 4(1), 43-46.

14) Treeyawarangpunt, K. (2016). Enhancing psychological immunity of families to elderly with chronic conditions. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 8(2), 1-19. (in Thai)

15) Rao, G. N. Khanna, R., & Payal, A. (2011). The global burden of cataract. Current Opinion Opthamology 22(1), 4-9.

16) Rodchua, A. (2012). Effects of self-care promoting program toward knowledge and practice cataract surgery patients, rajavithi hospital. Journal of Boramarajonani College of Nursing, Bangkok, 28(2), 25-37. (in Thai)

17) Wachasin, C. (2010). HIV/AIDS: What family nursing interventions are useful to promote healing? Journal of Family Nursing, 16(3), 302-321.

18) Wongpanarak, N. (2014). The therapeutic relationship: Application in nursing process. Journal of The RoyalThai Army Nurses, 15(2), 84-91. (in Thai)

19) Wright, L. M., & Leahey, M. (2013). Nurses and families: A guide to family assessment And invervention. (6th ed.). Philadelphia: F. A. Davis.