ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2022): January - June 2022

					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2022): January - June 2022

          วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 กองบรรณาธิการได้รวบรวมและนำเสนอบทความทั้งหมด  โดยได้รับการพิจารณากลั่นกรองแต่ละบทความก่อนตีพิมพ์เพื่อให้บทความมีคุณภาพสำหรับนักวิชาการและผู้อ่านที่สนใจทุกท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาความรู้ในเชิงวิชาการ
          กองบรรณาธิการเคารพต่อผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติในการพิจารณาคุณภาพ ตรวจสอบ และชี้แนะในแต่ละบทความ ที่ทำให้บทความนั้นมีประโยชน์ทางวิชาการ  สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพและมีส่วนช่วยให้วารสารนี้ได้รับคุณค่าสูงสุดในเชิงวิชาการต่อไป

                ด้วยความขอบคุณ

               ดร. ยงยุทธ แก้วเต็ม

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-08

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย