สมรรถนะของพยาบาลด้านการจัดบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้แต่ง

  • อัญญา ปลดเปลื้อง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

บทบาทของพยาบาล, การจัดบริการวัคซีน, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บทคัดย่อ

          สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พยาบาลเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการป้องกันโรคแก่บุคคลกลุ่มเสี่ยงต่างๆ พยาบาลจึงควรมีความพร้อมในการจัดบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บทความนี้เสนอ

     บทบาทของพยาบาลด้านการจัดบริการวัคซีนเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการทบทวนวรรณกรรมและประสบการณ์ในการจัดบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบ บทบาท 5 ประการ ได้แก่ 1) การวางแผนจัดบริการวัคซีน  2) การประเมินความเสี่ยงตามแบบคัดกรองและใบยินยอมรับวัคซีน  3) การเตรียมวัคซีน 4) การฉีดวัคซีน และ 5) การสังเกตอาการผิดปกติภายหลังได้รับวัคซีน  พยาบาลควรทบทวนบทบาทดังกล่าวเพื่อให้สามารถบริการวัคซีนเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Department of Disease Control of Ministry of Public Health Thailand. (2021). Guidelines

for vaccinating against COVID-19 in an outbreak situation 2021 of Thailand.

(1st revised edition). Retrieved from https://www.thainapci.org/2021/2021/06/02/.(2021, June 29).

Institute of Neurology. (2021). Immunization stress related responses by the World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-151594-8. (2021, November 19)

Nursing Division of Ministry of Public Health Thailand. (2021). Management of the nurse workforce rate in providing COVID-19 vaccination services. Nonthaburi: Nursing Division of Ministry of Public Health Thailand.

Kittiprapas,S., Terdudomtham,T., Paktanapakorn,P.& Sorkjabok,P. (2020). The social impact of the 2019 coronavirus outbreak 2019 and economic crisis. Ministry of Social Development and Human Security.

Thailand Nursing and Midwifery Council. (2021). Guidelines for nursing and midwifery practitioners for the preparation of multiple dose vaccinations in the situation of the COVID 19 epidemic. Retrieved from https://www.tnmc.or.th/news/576.(2021, November 19)

World Health Organization. (2019). Immunization stress-related responses. A manual for program managers and health professionals to prevent, identify and respond to stress-related responses following immunization.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-26

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ