Contact

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
268 ถนนป่าขาม ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-226254 ต่อ 141
โทรสาร 054-225-020
email: journalbcnlp@gmail.com

Principal Contact

ผศ.ดร.ยงยุทธ แก้วเต็ม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
Phone +66819523096

Support Contact

อ.จิตอารี ชาติมนตรี
Phone +66848084599