บทความย้อนหลัง

 • January - June 2022
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2022)

            วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 กองบรรณาธิการได้รวบรวมและนำเสนอบทความทั้งหมด  โดยได้รับการพิจารณากลั่นกรองแต่ละบทความก่อนตีพิมพ์เพื่อให้บทความมีคุณภาพสำหรับนักวิชาการและผู้อ่านที่สนใจทุกท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาความรู้ในเชิงวิชาการ
            กองบรรณาธิการเคารพต่อผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติในการพิจารณาคุณภาพ ตรวจสอบ และชี้แนะในแต่ละบทความ ที่ทำให้บทความนั้นมีประโยชน์ทางวิชาการ  สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพและมีส่วนช่วยให้วารสารนี้ได้รับคุณค่าสูงสุดในเชิงวิชาการต่อไป

                  ด้วยความขอบคุณ

                 ดร. ยงยุทธ แก้วเต็ม

 • July-December 2021
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2021)

             วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 กองบรรณาธิการได้รวบรวมและนำเสนอบทความทั้งหมด  โดยได้รับการพิจารณากลั่นกรองแต่ละบทความก่อนตีพิมพ์เพื่อให้บทความมีคุณภาพสำหรับนักวิชาการและผู้อ่านที่สนใจทุกท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาความรู้ในเชิงวิชาการ
            กองบรรณาธิการเคารพต่อผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติในการพิจารณาคุณภาพ ตรวจสอบ และชี้แนะในแต่ละบทความ ที่ทำให้บทความนั้นมีประโยชน์ทางวิชาการ  สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพและมีส่วนช่วยให้วารสารนี้ได้รับคุณค่าสูงสุดในเชิงวิชาการต่อไป

                  ด้วยความขอบคุณ

                 ดร. ยงยุทธ แก้วเต็ม

 • January-June 2021
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2021)

   

  วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 กองบรรณาธิการได้รวบรวมและนำเสนอบทความทั้งหมดเพื่อพิจารณา โดยได้รับการพิจารณากลั่นกรองแต่ละบทความก่อนตีพิมพ์เพื่อให้บทความมีคุณภาพสำหรับนักวิชาการและผู้อ่านที่สนใจทุกท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงวิชาการและการพัฒนาความรู้ในการเขียนเชิงวิชาการด้วย
  กองบรรณาธิการเคารพต่อผู้ตรวจสอบทุกคนที่พยายามตรวจสอบและชี้แนะในแต่ละบทความที่ทำให้บทความนั้นมีประโยชน์ทางวิชาการ สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่พยายามผลักดันให้วารสารนี้ได้รับคุณค่าสูงสุดในเชิงวิชาการต่อไป

  ด้วยความขอบคุณ

  ยงยุทธแก้วเต็ม

 • กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2020)

     Journal of Health Sciences Scholarship, Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Lampang Vol 7 , No 2 : July-December 2020. Editorial team collected and presented all articles to peer review for considered, scrutinized each article before published the complete articles that made  quality for journal . Moreover, it will be taken maximum benefit and potential development in academics writing too.

       Editorial team respected to all of peer review who tried to review and guided in each article that made its had academic benefit. Finally many thanks to all authors  who tried to drive this journal to become get maximum value for all academic researchers.

                         With Best Wishes,

                 Dr. Yongyuth Kaewtem

                                   Editor

 • มกราคม-มิถุนายน 2563
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2020)

       Journal of Health Sciences Scholarship, Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Lampang Vol 7 , No 1 : January – June  2020. Editorial team collected and presented all articles to peer review for considered, scrutinized each article before published the complete articles that made  quality for journal . Moreover, it will be taken maximum benefit and potential development in academics writing too.

       Editorial team respected to all of peer review who tried to review and guided in each article that made its had academic benefit. Finally many thanks to all authors  who tried to drive this journal to become get maximum value for all academic researchers.

                         With Best Wishes,

                 Dr. Yongyuth Kaewtem

                                   Editor

 • กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2019)

      Journal of Health Sciences Scholarship, Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Lampang Vol 6 , No 2 : July – December 2019. Editorial team collected and presented all articles to peer review for considered, scrutinized each article before published the complete articles that made  quality for journal . Moreover, it will be taken maximum benefit and potential development in academics writing too.

       Editorial team respected to all of peer review who tried to review and guided in each article that made its had academic benefit. Finally many thanks to all authors  who tried to drive this journal to become get maximum value for all academic researchers.

                         With Best Wishes,

                 Dr. Yongyuth Kaewtem

                                   Editor

 • มกราคม-มิถุนายน 2562
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2019)

  มกราคม-มิถุนายน 2562

 • กรกฎาคม-ธันวาคม 61
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2018)

 • มกราคม - มิถุนายน 61
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2018)

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 60
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2017)

  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

1-10 of 12