Information For Readers

ผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการ อ่านบทความวิจัยจากวารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ สามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อเปิดไฟล์บทความวิจัยทั้งหมดได้ที่ลิ้ง Register ที่ด้านบนเว็ปเพจ ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับอีเมลของบทความในวารสารโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนได้ที่ Privacy Statement เพื่อความมั่นใจว่าการลงทะเบียนของท่านจะไม่ถูกนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น