ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567
					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567

วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีที่ 11 ฉบับที่  1  มกราคม - มิถุนายน  2567 กองบรรณาธิการได้รวบรวมและนำเสนอบทความทั้งหมด โดยได้รับการพิจารณากลั่นกรองแต่ละบทความก่อนตีพิมพ์เพื่อให้บทความมีคุณภาพสำหรับนักวิชาการและผู้อ่านที่สนใจทุกท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาความรู้ในเชิงวิชาการ    กองบรรณาธิการเคารพต่อผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติในการพิจารณาคุณภาพ ตรวจสอบ และชี้แนะในแต่ละบทความ ที่ทำให้บทความนั้นมีประโยชน์ทางวิชาการ สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพและมีส่วนช่วยให้วารสารนี้ได้รับคุณค่าสูงสุดในเชิงวิชาการต่อไป  

ด้วยความขอบคุณ

ผศ.ดร. ยงยุทธ แก้วเต็ม

เผยแพร่แล้ว: 2024-02-01

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์                                                                                                                                                                                 วารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ ที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข ซึ่งนิพนธ์โดยพยาบาล แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ฯลฯ ซึ่งปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม และบทความด้านการพยาบาลทั่วไป ทฤษฎีการพยาบาลและการวิจัยการพยาบาลขั้นสูงและการพยาบาลเฉพาะทาง โดยมีผู้นิพนธ์จากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  โดยทุกบทความผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะการดำเนินการปกปิดชื่อของผู้วิจัย แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ (Double blinded) อย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน  โดยตั้งแต่วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2 วารสารมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 3 ท่านทุกบทความ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ด้านการพยาบาล การแพทย์ และการสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ผ่านบทความวิชาการและผลงานวิจัย
 2. เพื่อเป็นแหล่งเสนอผลงานวิชาการสําหรับสมาชิกทางการพยาบาล การแพทย์ การสาธารณสุข และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงสุขภาพ
 3. เพื่อเสริมสร้างนักวิชาการที่ต่อยอดเป็นองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ทางการพยาบาล การแพทย์ การสาธารณสุข และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงสุขภาพ
 4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ และการติดต่อสัมพันธ์ของนักวิชาการในเชิงสุขภาพ

ประเภทของบทความที่รับพิจารณาเพื่อเผยแพร่

 1. บทความวิจัย (Research article) คือ รายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือ การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
 2. บทความวิชาการ (Academic articles) คือ งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล
 3. บทความปริทัศน์ (Review Article) คือ บทความที่มีการผสมผสานแนวคิด และผลการวิจัยหลายๆ งานวิจัย โดยผู้เขียนจะสังเคราะห์แนวคิดเหล่านี้ ตลอดจนสังเคราะห์ผลการวิจัยจากงานวิจัยต่างๆ เพื่อประมวลเป็นข้อโต้แย้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยวัตถุประสงค์ของการเขียน บทความปริทัศน์ คือ เป็นการสรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัยจากผลงานวิจัยอื่นๆ และ/หรือผลงานวิชาการอื่นๆจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการทบทวนการก้าวหน้าทางวิชาการของเรื่องนั้นๆ โดยให้ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป

บทความที่่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณากลั่นกรอง อาจเกี่ยวข้องกับสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1.การพยาบาลทั่วไป  รวมทั้งแนวคิดและทักษะพื้นฐาน ทางการพยาบาล
2.การพยาบาลขั้นสูงและการพยาบาลเฉพาะทาง  และการดูแลผู้ป่วยวิกฤติหรือฉุกเฉิน 
3.การใช้กระบวนการพยาบาล เช่น การประเมินสภาพ  การวินิจฉัยทางการพยาบาลการวางแผนการพยาบาล  เป็นต้น
4.การดูแลสุขภาพครอบครัวและชุมชน 
5.การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมภาวะผู้นำ และการจัดการ 
6. ทฤษฎีและการวิจัยทางการพยาบาลและการสาธารณสุข
7.การดูแลสุขภาพบุคคลตามช่วงวัย หรือ ตามปัญหาสุขภาพเฉพาะโรค ได้แก่ 

 • การผดุงครรภ์และการคลอด 
 • กุมารเวชศาสตร์ 
 • อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ 
 • สุขภาพจิตและจิตเวช
 • พฤฒวิทยา 
 • โภชนาการและการกำหนดอาหารเพื่่อสุขภาพ 
 • การพยาบาลผู้เป็นโรคมะเร็ง 
 • เภสัชวิทยาทางการพยาบาล 
 • พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล 

กระบวนการ Review                                                                                                                                                                                                      บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะการดำเนินการปกปิดชื่อของผู้วิจัย แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ (Double blinded) อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน  

      บทความในวารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือจะต้องผ่านการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคนและมีเลขที่รับรองก่อนตีพิมพ์

ภาษาที่รับตีพิมพ์                                                                                                                                                                                                        ภาษาไทย

กำหนดออก   วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี                                                                                                                                                                    - ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน                                                                                                                                                                               - ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

 ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร                                                                                                                                                                     - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

************

คำแนะนำในการเตรียมบทความ และใบแสดงความประสงค์ของตีพิมพ์บทความและการชำระเงิน

 1. ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เมื่อเข้าสู่กระบวนการ Review เรื่องละ จำนวน 4,000 บาท(ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์) โดยการโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง                                                 เลขที่บัญชี 636-1-11771-4
 2. กรอกแบบชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (ดาวน์โหลดแบบชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์)
 3. ส่งหลักฐานการโอนเงินและแบบชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ในระบบ thaiJo
 4. กองบรรณาธิการวารสาร จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน (ออกใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่การเงินของวิทยาลัยฯ)ให้กับผู้แต่งทางไปรษณีย์ไทย ตามรายละเอียดที่ผู้แต่งได้แจ้งไว้ในแบบชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

หมายเหตุ: เมื่อเข้าระบบ Review ผู้แต่งไม่สามารถขอรับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 

*************