กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 

ศ. เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.สัญชัย  จุตรสิทธา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ  วิวรรธนะเดช

นักวิชาการอิสระ

ผอ. วาสนา  มั่งคั่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครลำปาง

 

 

บรรณาธิการ

 

ดร.ยงยุทธ แก้วเต็ม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

ดร. ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

 

 

กองบรรณาธิการ

 

ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ  วิวรรธนะเดช

นักวิชาการอิสระ

รศ.ดร.เดชา  ทำดี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.สุขศิริ  ประสมสุข         

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.ดร.สมพร  สันติประสิทธิ์กุล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผศ.ดร.รุ่งฤดี วงค์ชุม

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

ผศ.ดร.มยุรฉัตร กันยะมี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

ดร.กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

ดร.พัฒนา  นาคทอง

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

ดร. พิทยา ศรีเมือง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น

ดร.มธุรดา  บรรจงการ

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ดร.ชูศักดิ์  ยืนนาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่

ดร.เอกรัตน์  เชื้ออินถา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ดร.ธีรารัตน์  บุญกุณะ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ดร. อัจฉรา สิทธิรักษ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

 

 

คณะกรรมการบริหารจัดการ

 

อ.จิตอารี ชาติมนตรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

นส.บญจวรรณ  ยศเสนา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง