ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2023): July-December 2023

					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2023): July-December 2023

              วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีที่ 10 ฉบับที่  2  กรกฏาคม - ธันวาคม 2566 กองบรรณาธิการได้รวบรวมและนำเสนอบทความทั้งหมด โดยได้รับการพิจารณากลั่นกรองแต่ละบทความก่อนตีพิมพ์เพื่อให้บทความมีคุณภาพสำหรับนักวิชาการและผู้อ่านที่สนใจทุกท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาความรู้ในเชิงวิชาการ    กองบรรณาธิการเคารพต่อผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติในการพิจารณาคุณภาพ ตรวจสอบ และชี้แนะในแต่ละบทความ ที่ทำให้บทความนั้นมีประโยชน์ทางวิชาการ สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพและมีส่วนช่วยให้วารสารนี้ได้รับคุณค่าสูงสุดในเชิงวิชาการต่อไป  

ด้วยความขอบคุณ

ผศ.ดร. ยงยุทธ แก้วเต็ม

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-17

บทความวิจัย