ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนและการควบคุมอาหารต่อดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวในผู้มีโรคอ้วนในห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • สุธินีย์ เขียวดี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
  • นงลักษณ์ อินตา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์

คำสำคัญ:

การออกกำลังกายแบบแกว่งแขน, การควบคุมอาหาร, ดัชนีมวลกาย, เส้นรอบเอว, โรคอ้วน

บทคัดย่อ

      โรคอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลก การออกกำลังกายแบบแกว่งแขนและการควบคุมอาหาร เป็นวิธีการจัดการที่ถูกนำมาใช้กับโรคอ้วน  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบขนาดเส้นรอบเอวและดัชนีมวลกายภายในและระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนและการควบคุมอาหารและกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ชนิด 2 กลุ่มวัดก่อน – หลัง กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีโรคอ้วนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 52 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลแบบปกติ และกลุ่มทดลองซึ่งได้รับโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนและควบคุมอาหารเป็นเวลา 16 สัปดาห์ กลุ่มละ 26 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทอล สายวัดรอบเอว แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล โปรแกรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนและการควบคุมอาหารในผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน คู่มือการออกกำลังกายแบบการแกว่งแขน วิดีทัศน์เสนอตัวแบบการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนลดพุงลดโรค แบบบันทึกการออกกำลังกายแบบแกว่งแขน คู่มือปฏิบัติตัวโดยการควบคุมอาหารสำหรับผู้มีโรคอ้วน แบบบันทึกรายการรับประทานอาหาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ paired t-test และ independent t-test กำหนดระดับความมีนัยสําคัญที่ p <.05

      ผลการศึกษา พบว่า เมื่อครบ 16 สัปดาห์ ขนาดเส้นรอบเอวและดัชนีมวลกายระหว่าง 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p = .14 และ p = .45) แต่ในกลุ่มทดลองพบว่าก่อนและหลังการทดลอง มีขนาดเส้นรอบเอวและดัชนีมวลกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.001 และ p <.001) ขณะที่ในกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน (p = .23 และ p = .98)  ดังนั้นการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนและการควบคุมอาหาร ทำให้กลุ่มทดลองมีขนาดเส้นรอบเอวและดัชนีมวลกายลดลง จึงควรสนับสนุนให้ผู้มีโรคอ้วนนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการใช้โปรแกรมในผู้มีโรคอ้วนรายอื่น

 

References

Aekplakorn, W. (editor). (2016). Report of the 5th Survey of Thai Public Health by Physical Examination 2014. Nonthaburi: Health Systems Research Institute (HSRI), 5p. (In Thai)

Aekplakorn, W. (editor). (2021). Report of the 6th Survey of Thai Public Health by Physical Examination 2019-2020. Bangkok: Aksorn Graphic and Design Publishing House, 5p.(In Thai)

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviors. Organization Behavior Human Decision Process, 50(2), 179-211.

Althunibat, O.Y., Saghir, S.A.M., Aladaileh, S.H., Alrawadeh, A., Al-Areefi, M., Alghonmeen, R.D.,

..............., & Obaidat, H.M. (2022). Distribution and association of weight-loss diet programs with body mass index and health status among students at Al-Hussein Bin Talal University, Jordan Electron. Electronic Journal of General Medicine, 19(6), em414.

American College of Sports Medicine. (2017). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 10th ed. Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins, 472 p.

Armstrong, A., Jungbluth, R.K., Sabag, A., Mavros. Y., Parker, H.M., Keating, S.E., & Johnson, N.A. (2022). Effect of aerobic exercise on waist circumference in adults with overweight Or obesity: A systematic review and meta-analysis. Obesity Reviews, 23(8), e13446.

Blalock, S.J., & Reyna, V.F. (2016). Using fuzzy-trace theory to understand and improve health judgments, decisions, and behaviors: A literature review. Health Psychology, 35(8),781-792.

Blond, M.B., Rosenkilde, M., Gram, A.S., Tindborg, M., Christensen, A.N., Quist, J.S., & Stallknecht, B.M. (2019). How does 6 months of active bike commuting or leisure-time exercise affect insulin sensitivity, cardiorespiratory fitness and intra-abdominal fat? A randomized controlled trial in individuals with overweight and obesity. British Journal of Sports Medicine, 53(18), 1183-1192.

Burns, N., & Grove, S.K. (2009). The practice of nursing research: Conduct, critique, and utilization. (6thed). Missouri: Saunders Elsevier.

Cowan, T.E., Brennan, A.M., Stotz, P.J., Clarke J., Lamarche B., & Ross R. (2018). Separate effects of exercise amount and intensity on adipose tissue and skeletal muscle mass in adults with abdominal obesity. Obesity, 26(11), 1696-1703.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley.

Godoy-Cumillaf, A., Fuentes-Merino., P, Díaz-González, A., Jiménez-Díaz, J., Martínez-Vizcaíno, V., Álvarez-Bueno, C., & Cavero-Redondo, I. (2020). The Effects of Physical Activity and Diet Interventions on Body Mass Index in Latin American Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients, 12(5), 1378.

Johnson, M., Backman, D., Kohatsu, N., Stewart, O., Abbott, R., Yu, Z., & Lee, P. (2016). Interventions for Reducing Body Mass Index and Other Weight-related Indicators: A Review of Systematic Reviews (Research report). California: UC Davis.

Kaenphueak, Y., Junprasert, S., & Asawachaisuwikrom, W. (2014). Outcomes of Self-regulation on Eating Behavior and Brisk Walk for Weight Control in Overweight Women. The Public Health Journal of Burapha University, 9(1), 104-116. (In Thai)

Khongphianthum, O., Rattanagreethakul, & S., Toonsiri, C. (2016). Effects of Self – Regulation Program on Hula Hoop Exercise, Dietary Control and Waist Circumference among Central Obesity Health Volunteers. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 24(4), 77-87. (In Thai)

Kittipeerachon, P., Asavachaisuvikrom, W., & Chanprasert, S. (2012). Effects of a self-regulation program on arm swing exercise behavior and blood sugar levels in diabetic patients in community. The Journal of Faculty of Nursing Burpha University, 20(4), 21-31. (In Thai)

Medical Records Unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. (2022). Report on statistics of obese people in obesity clinics and statistics of obese people outpatient in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. Chiang Mai: Medical Records and statistics section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. (In Thai)

Modrzejewska, J., Modrzejewska, A., Czepczor-Bernat, K., & Matusik, P. (2022). The role of body mass index, healthy eating-related apps and educational activities on eating motives and behaviors among women during the COVID-19 pandemic: A cross sectional study. PLOS ONE., 28, 17(3), e0266016.

Ongiem, A., & Vichitvejpaisai. P. (2018). Validation of Tests. Thai Journal of Anesthesiology, 44(2), 36-42. (In Thai)

Piche, M.E., Poirier, P., Lemieux. I., & Despres, J.P. (2018). Overview of Epidemiology and Contribution of Obesity and Body Fat Distribution to Cardiovascular Disease: An Update. Progress in Cardiovascular Diseases, 61, 103-113.

Pinchalea, D. (2018). The management of the obesity for community nurses practitioner. Journal Police Nurse, 10(2), 433-441. (In Thai)

Sae-Lao, K., & Kanungsukkasem. W. (2012). Effects of arm swing walking exercise program and walking followed by arm swing exercise program on well-being of elderly women. Journal of Sport Science and Health, 13(1), 92-101. (In Thai)

Semamon., W. (2019). The Effect of Weight Reduction Program for Among Overweight Students. Journal of MCU Humanities Review, 5(2), 64-70. (In Thai)

Songsaengrit, B., Benjapornler,t P., Pisprasert. V., Aneknan, P., Kanpettha, Y., Sespheng, A., & Leelayuwat, N. (2017). Effects of Traditional and Modified Arm Swing Exercise on Abdominal Obesity, Hemodynamics and Quality of Life in Patients with Metabolic Syndrome. Journal of Exercise Physiology (Online), 20(6), 83. (In Thai)

Srisuk, W., Leelahagul, P., & Pataragesvit, J. (2022). Effectiveness of a Weight Loss Program on Body Mass Index and Adipose Tissue of Overweight People. Ramathibodi Medical Journal, 45(2), 17–27. (In Thai)

Takahashi, P.Y., Quigg. S.M., Croghan, I.T., Schroeder, D.R., & Ebbert, J.O., (2019). SMART goals settingand biometric changes in obese adults with multimorbidity: Secondary analysis of a randomized controlled trial. SAGE Open Medicine,7. doi:10.1177/2050312119858042

Thai Health Promotion Foundation. (2016). Video of swinging arms, reducing belly, reducing disease, Available form: https://www.facebook.com/Thai.HealthyLifestyle/videos Office of Policy and Strategy. (2016). Ministry of Public Health. Public Health Statistics 2015, Bangkok: Sam Charoen Panit. (In Thai)

Wichitsuntarakun, K., Patrakunwanit, S., Tubhoon, K., Mas-Osos, O., Chantanee, R., Srikrungpre, N., & Nuanpong, P., (2021). Know Your Numbers & Know Your Risks. Bangkok: Graghic and Design Publishing. (In Thai)

Zatonska, K., Psikus, P., Basiak-Rasała, A., Stepnicka, Z., Gaweł-Dabrowska, D., Wołyniec, M., ………., & Połtyn-Zaradna, K. (2021). Obesity and Chosen Non-Communicable Diseases in PURE Poland Cohort Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(5), 2701.

Zhang, H.J., He, J., Pan, L.L., Ma, Z.M., Han, C.K., Chen, C.S., …………& Li, X.Y. (2016). Effects of Moderate and Vigorous Exercise on Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Clinical Trial. JAMA Internal Medicine, 176(8), 1074-82.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-20

ฉบับ

บท

บทความวิจัย