คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว

ผู้แต่ง

  • อาริษา เสาร์แก้ว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

บทคัดย่อ

           การวิจัยแบบผสมผสาน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและกำหนดแนวทางการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม พัฒนามาจากเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ (ฉบับภาษาไทย) และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ประเด็นร่วม

          ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.32,  = 0.57) และคุณภาพชีวิต ระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ความพอใจในชีวิตทางเพศ การยอมรับรูปร่างหน้าตา และทำงานหรือมีชีวิตอยู่ได้ในแต่ละวันแม้ว่าจะจำเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาล (µ = 1.88  = 0.78), (µ = 1.  = 0.53), (µ = 1.00,  = 0.00) ตามลำดับ สำหรับการกำหนดแนวทางในการดูแลคุณภาพชีวิต ได้แก่ 1) การวางแผนให้ความรู้เรื่องการทำกายภาพบำบัด และการดูแลด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโดยบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2) จัดหากายอุปกรณ์ช่วยด้านการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม 3) ออกเยี่ยมบ้านอย่างสม่ำเสมอทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน 4) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีส่วนร่วมในชุมชน เช่น การทำบุญ การจัดกิจกรรมพบปะซึ่งกันและกัน 5) ผสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกชุมชนในการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย การซ่อมแซมบ้าน รวมถึงสนับสนุนการฝึกอาชีพที่เหมาะสม

          ดังนั้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ควรทำงานร่วมกันแบบภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มองค์กรในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนต่อไป

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boonyaratkalin P. (2018). Long-term Care for the Dependent Elderly in the Community: The

Nurse’s Role. Thai Red Cross Nursing Journal.11(1), 56-57. (in Thai)

Chaiyachen J. (2021). Quality of Life Development for the Elderly People in Tambon

Thathongmai,Kanchanadit District, Suratthani Province. Narkbhutparitat Journal Nakhon Si

Thammarat Rajabhat University. 13(1), 210-211. (in Thai)

Charoenwong S., el al. (2018). Dependent Elders in a Southern Rural Muslim Community: Current

Situation of Care and Needs for Long-Term Care. The Southern College Network Journal

of Nursing and Public Health. 5(2), 243-244 . (in Thai)

Department of Local Administration. (2017). Department of Local Government Strategy 2017-

Retrieved. (2021, Decembe 11) from www.dla.go.th.(in Thai).

Gazette. (2018). Notification of The Decentralization Committee for Local Government Re: Define

the business in the interests of the local people as the authority and duties of the local authority. Care for elderly people with

dependency. Retrieved. (2021, Decembe 11) from www.ratchakitcha.soc.go.th.(in Thai)

Jongrat K., el al. (2019). Health condition and Quality of Life of Elderly people with

dependency at Municipal district Thung Song, Nakhon Si Thammarat Province.Journal of Health Science. 28(6),1017-1018 . (in Thai)

Kayakan K , Kosalvitr T , Bunyaniwarawat N. (2019) . Integrated Community-Based Long Term

Model Using Community Participation for Dependent Elders at Dongbang Promoting Hospital in Mueang District.Ubon

Ratchathani Province.Journal of Humanities & Social Sciences. 17(1),15-16. (in Thai).

Mahatnirunkul S., el al. (2002). WHOQOL-BREF-THAI. Chiangmai. Department of Mental Health.

Retrieved. (2021, Decembe 11) https://www.dmh.go.th. (in Thai)

Sawatphol C., el al. (2017). Care for Elderly Dependents in the Northeast of Thailand. Journal of

MCU Peace Studies. 5(1),402-403 . (in Thai)

Yapradit P, Kongtaln O. (2019). The Development of a Long Term Care Service for Dependent

Elders in Nongsim Sub-district, Borabue, Mahasarakham Province. Songklanagarind Journal of Nursing.40(3), 59-60. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-26

ฉบับ

บท

บทความวิจัย