ซอล์ฟสกิล : ทักษะที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพพยาบาล

ผู้แต่ง

  • ภารดี ชาวนรินทร์ คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • สมฤดี กีรตวนิชเสถียร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • มยุรี กมลบุตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • ปราชญา ศุภฤกษ์โยธิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คำสำคัญ:

พยาบาล, ซอล์ฟสกิล

บทคัดย่อ

         ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จำเป็นต้องใช้ทักษะทั้งสองด้านที่มีความสำคัญควบคู่กัน ได้แก่ ทักษะด้านวิชาการ (Hard skills) ซึ่งเป็นทักษะสำหรับการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft skills) ที่ทำให้การปฏิบัติงานนั้นสำเร็จ ในการดูแลผู้รับบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft skills) เป็นทักษะที่มีความเป็นนามธรรมสูงวัดและประเมินผลได้ยากกว่าทักษะด้านวิชาการ Soft skills เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงาน จากการฝึกฝน และจากการทำงานร่วมกับผู้อื่น Soft skills ที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพพยาบาล เช่น ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะภาวะผู้นำ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหาเป็นต้น

        บทความนี้ประกอบด้วย ความหมาย คุณลักษณะและความสำคัญของ Soft skills ต่อการปฏิบัติงานและความสำคัญของการพัฒนา Soft skills ในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งทักษะเหล่านี้มีความสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ที่กำหนดโดยสภาการพยาบาล Soft skills จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาให้กับวิชาชีพพยาบาลโดยใช้กระบวนการการฝึกอบรมหรือการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนมีการประเมินผลสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องโดยอาจเลือก Soft skills ที่มีความสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก หรือสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรมาพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อวิชาชีพพยาบาลเอง ผู้ร่วมงานและผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abullah, A. R., Muhammad, M. Z. & Md Naris, N. A. (2019). The Role of Soft Skills within Business

Students towards Graduate Employability. Journal of Entrepreneurship and Business. 7(2): 1-14.

Anju, A. (2009). A holistic approach to Soft skills training. IUP Journal of Soft Skills, 3(3). 7–11.

Burapanontachai, S. (2020). Necessary and important social, moral and ethical skills. to the

performance of seafarers. Marine Department, Ministry of Transport. (Online), Available: http://www.mmtc.ac.th/mmtc2020/mmtcpublish/630227-Research-Soft-skills-morality-and-ethics-for-seafarers.pdf. (2021, October 10). (in Thai)

Chindarat, P. (2014). Skills. (Online), Available: https://www.dailynews.co.th/article/223844.

(2021,1 August). (in Thai)

Dube, B., & Laari, L. (2017). Nursing students' perceptions of Soft skills training in Ghana.

Curationis, 40(1), 1-5.

Elmohmady, E. A. E., Abo Gad, R. A. E. F., Ramadan, A., & Hamdy, A. (2020). Contribution of Non

Technical Skills on Nurses' Performance Efficiency of Nursing Care Process in Intensive Care Units. Tanta Scientific Nursing Journal, 19(2), 127-150.

Ernawati, E., & Bratajaya, C. N. A. (2021). Senior nurses’ perceptions of essential Soft skills for

novice nurses in a private hospital in Jakarta, Indonesia: A phenomenological study. Belitung Nursing Journal, 7(4), 320-328.

Gewertz, C. (2007). ‘Soft Skills’ in Big Demand. (Online), Available: https://www.edweek.org/

teaching-learning/Soft-skills-in-big-demand/2007/06. (2021, October10).

Goleman, D. (1998). The emotional intelligence of leaders. Leader to Leader, 1998(10), 20–26.

Hartiti, T., Poddar, S., & Bhaumik, A. (2020). Development Transformational Leadership Model to

Improve Nurses’ Soft Skills. Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences, 16(10), 113-8.

Hussein, N.H.Y. & Elsaiad H.S.E.A. (2021). Impact of Soft Skills Training Program on Head Nurse ‘s

Performance. Egyptian Journal of Health Care, 12(3), 1451–1461. doi:10.21608/ejhc.2021.196858.

Inta, M. (2019). Soft Skills: Essential Skills for Professional Teachers in the New Era. Journal of

Education Science, 20(1).153-167. (inThai).

Jamjan, L., Makornkan, S., & Keeratavanithsathian, S. (2019). Developing Nursing Students’Soft

Skills: Learned from the Collaborative Network for Educational Quality Assurance. Journal of Public Health Nursing, 33(2), 130-140. (inThai).

Kenton, W. (2019). Soft Skills. (Online), Available:

https://www.investopedia.com/terms/s/Soft-skills.asp. (2021, September 17).

Laari, L., Anim-Boamah, O., & Boso, C. M. (2021). Integrative review of Soft skills the desirable

traits and skills in nursing practise. (Online), Available: https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=0%2C5&q=Integrative+review+of+Soft+ skills+the+desirable++traits+and+skills+in+nursing+practise.+&btnG=.(2021, September 17).

Ministry of Education. (2017). Announcement of the Ministry of Education Commissioner

Subject: Undergraduate qualifications Nursing Science, 2017. (Online), Available:

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/pdf. (2021, October 10).

Ministry of Education. (2017). Education Development Plan of the Ministry of Education,12 (2017- 2021). (Online), Available: http://www.mua.go.th/users/bpp/main/download/plan/EducationPlan12.pd. (2021, October 10) (in Thai).

Melser, N. A. (2019). Soft Skills for Children: A Guide for Parents and Teachers. Rowman &

Littlefield Publishers.

Morrell, B. L., Eukel, H. N., & Santurri, L. E. (2020). Soft skills and implications for future

professional practice: Qualitative findings of a nursing education escape room. Nurse Education Today, 93, 104462.

Palagrit consultant/blog/. (2021). What-Is-Soft-skills. (Online), Available:

https://www.palagrit.com/what-is-interpersonal-skills/. (2021, October 10).(in Thai)

Parsons, T. L. (2008). Definition: Soft skills. (Online), Available:

http://searchcio.techtarget.com/definition/Soft-skills. (2021, 1 August).

Patel, S. (2021). Soft Skills for Health Care Staff: A Scoping Review. (Online), Available:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/501945/Patel%20Shradhdhabahen.pdf?s

equence=2&isAllowed=y. (2021, October17).

Pathiratne, J. (2015). Emotional Intelligence, Soft Skills and Nursing Performance: A Study of

Nursing in Medical and Surgical Wards of a Private Tertiary Care Hospital in Sri Lanka. In Annual Research Symposium, University of Colombo.

Peddle, M., Bearman, M., Mckenna, L., & Nestel, D. (2019). Exploring undergraduate nursing

student interactions with virtual patients to develop ‘non-technical skills’ through case

study methodology. Advances in Simulation. 4(1), 1-11.

Prachakun R., & Sri Ruechach. (2019). Leadership Soft Skills Affecting Nursing Service Quality

Development of Registered Nurse at Community Hospital in Khon Kean Province.

KU ournal for ublic ealth esearch, 12(1), 86-94. (in Thai)

Proyrungroj, P. (2021). Soft Skills Factors Affecting to Workers Performance Effectiveness of Y

Generation Group in Bangkok. Rajapark Journal, 15(42), 117-128.

Raoji, N. V. (2021). The Future of Leadership Training: An Immersive Web-Based Program

Enhancing Nurse’s Critical Soft Leadership Skills in New Healthcare Contexts. Doctoral dissertation, Yale University.

Rattanaporn,P., & Chanaphol. S. (2019). Leadership Soft Skills Affecting Nursing Service Quality

Development of Registered Nurse at Community Hospital in Khon Kean Province. KKU Journal for Public Health Research.12(1). 87-92. (inThai)

Rattanawat, P. (2021). A Survey of Soft Skills Needed in the 21st Century Workplace.Rampai

Pannee Research Journal. 15(1). 59-69.

Sornkasetrin, A., Rongmuang,D., & Chandra,R. (2019). Nursing Education in the 21st Century:

Competencies and Roles of Nursing Instructors. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 20(1), 12-20.

Tunksakool, J., Jamjuree, D., Yamkasikorn, M., & Kongsaktrakul, C. (2020). A Study of

Collaborative Problem-Solving Competency for Nursing Students. Ramathibodi Nursing Journal. 26(2), 217-231.

Uamsathit, T. (2021). The development of Soft skills through the actualization of the volunteer

project according to the rules of contemplative education. Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. 3(1), 37-50. (in Thai)

Vasanthakumari, S. (2019). Soft skills and its application in work place. World Journal of

Advanced Research and Reviews, 3(2), 66-72.

Wattanabutr, B. (2020). Factors Influencing Soft Skills Development of Thai Youth in the 21st

Century. Journal of Academic Research. 4(1), 87-94.

Wongyai, W. and Marut Phatphon, M. (2019). Soft Skills to Master. Srinakarinwirot University.

(Online), Available: http://www.curriculumandlearning.com/upload/Books/

Lesson%20Learned%20to%20Transform_1577326265.pdf. (2021, October 10).(in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-20

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ