กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การถอดบทเรียนการจัดบริการคลินิกหมอครอบครัว:บทบาทพยาบาลวิชาชีพ ในทีมสหวิชาชีพศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีหมวดเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล