กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : การสอนแบบใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยประสบการณ์ เพื่อพัฒนานักศึกษาพยาบาลด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล