ผลของการให้การบำบัดแบบสั้นที่เชื่อมต่อจากการคัดกรองด้วยASSIST ต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยงปานกลางของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ณ คลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง

ผู้แต่ง

  • พัณณิตา มหาราช กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเกาะคา

คำสำคัญ:

การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST, พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

บทคัดย่อ

          การดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยงพบได้ทั่วไปในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งนำมาสู่ความร่วมมือในการกินยาต้านไวรัสที่ลดลง การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างก่อนและหลังได้รับการบำบัดแบบสั้นที่เชื่อมต่อจากการคัดกรองด้วย ASSIST และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบำบัดแบบสั้นที่เชื่อมต่อจากการคัดกรองด้วย ASSIST กับความร่วมมือในการกินยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มตัวอย่างคือผู้ติดเชื้อเอชไอวีอายุระหว่าง 20-60 ปี ที่ดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยงปานกลางและกินยาต้านไวรัสเป็นประจำ จำนวน 100 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 50 คน ที่ได้รับการบำบัดแบบสั้นที่เชื่อมต่อจากการคัดกรองด้วย ASSIST และกลุ่มควบคุม 50 คน ซึ่งได้รับการแนะนำตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติดขององค์การอนามัยโลก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา, ทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ paired t-test และการทดสอบค่าทีที่เป็นอิสระจากกัน (Independent t-test) และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบไบนารี (Binary logistic regression analysis)

          ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ หลังทดลองในสัปดาห์ที่ 16 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < .001) กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม ณ สัปดาห์ที่ 16 หลังทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < .001) และกลุ่มทดลองมีโอกาสให้ความร่วมมือในการกินยาต้านไวรัส มากกว่าร้อยละ 95 ของปริมาณที่ได้รับ 3.70 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = .008)

             ผลการศึกษาสามารถนำการบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST ไปใช้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยงปานกลางและเพิ่มความร่วมมือในการกินยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abaynew, Y., Deribew, A., & Deribe, K. (2011). Factors associated with late presentation to HIV/AIDS care in South Wollo Zone Ethiopia: a case-control study. AIDS research and therapy, 8, 8. Retrieved (2021,August,8) from https://doi.org/10.1186/1742-6405-8-8

Assanangkornchai, S., Arunpongpaisal, S., & Kittirattanapaiboon, P. (2013). The ASSIST-linked brief intervention for hazardous and harmful substance use: manual for use in primary care. (2nd ed.). Nonthaburi, Thailand: Kunathai.(in Thai)

Assanangkornchai, S., Arunpongpaisal, S., & Kittirattanapaiboon, P. (2011). The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care. Nonthaburi, Thailand: Kunathai.(in Thai)

Braithwaite, R. S., et al. (2014). How inexpensive does an alcohol intervention in Kenya need to be in order to deliver favorable value by reducing HIV-related morbidity and mortality? Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999), 66(2), e54–e58. Retrieved (2021, August,19) from https://doi.org/10.1097/QAI.0000000000000140

Center for Alcohol Studies. (2011). A decades of center for alcohol studies, status knowledge for alcohol consumption control. Nonthaburi: The Graphico Systems. (in Thai)

Chander, G., Hutton, H. E., Lau, B., Xu, X., & McCaul, M. E. (2015). Brief Intervention Decreases Drinking Frequency in HIV-Infected, Heavy Drinking Women: Results of a Randomized Controlled Trial. Journal of acquired immune deficiency syndromes. 70(2), 137–145. Retrieved (2021, July,8) from https://doi.org/10.1097/QAI.0000000000000679

Churchill, S., Pavey, L., Jessop, D., & Sparks, P. (2016). Persuading People to Drink Less Alcohol: The Role of Message Framing, Temporal Focus and Autonomy. Alcohol and Alcoholism. 51(6), 727–733. Retrieved (2021,August,27) from https://doi.org/10.1093/alcalc/agw033

Department of Disease Controll. (2020). Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2017. Nonthaburi, Thailand: Author. (in Thai)

Duko, B., Ayalew, M., & Ayano, G. (2019). The prevalence of alcohol use disorders among people living with HIV/AIDS: a systematic review and meta-analysis. Substance abuse treatment, prevention, and policy, 14(1), 52. Retrieved (2021,September,4) from https://doi.org/10.1186/s13011-019-0240-3

Go, V. F., et al. (2020).Effect of 2 Integrated Interventions on Alcohol Abstinence and Viral Suppression Among Vietnamese Adults with Hazardous Alcohol Use and HIV: A Randomized Clinical Trial. The Journal of the American Medical Association, 3(9), e2017115. Retrieved (2021, August,1) from https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.17115

Hasin, D. S., et al. (2013). Reducing heavy drinking in HIV primary care: a randomized trial of brief intervention, with and without technological enhancement. Addiction (Abingdon, England), 108(7), 1230–1240. Retrieved (2021, September,13) from https://doi.org/10.1111/add.12127

Jiang, H., Zhou, Y., & Tang, W. (2020). Maintaining HIV care during the COVID-19 pandemic. The lancet. HIV, 7(5), e308–e309. Retrieved (2021, August,8) from https://doi.org/10.1016/S2352-3018(20)30105-3

Joseph, J., Das, K., Sharma, S., & Basu, D. (2014). Assist-linked alcohol screening and brief intervention in Indian workplace setting: result of a 4-month follow up. Indian Journal of Social Psychiatry. 30(3-4), 80-86.

Korcha, R. A., Polcin, D. L., Evans, K., Bond, J. C., & Galloway, G. P. (2015). Intensive Motivational Interviewing for Women with Alcohol Problems. Counselor (Deerfield Beach, Fla.), 16(3), 62–69.

Li, L., et al. (2017). Alcohol Use, HIV Treatment Adherence, and Sexual Risk Among People with a History of Injecting Drug Use in Vietnam. AIDS and behavior, 21(Suppl 2), 167–173. Retrieved (2021, August,8) from https://doi.org/10.1007/s10461-017-1860-0

Lipira, L., et al. (2020). Patterns of alcohol use and associated characteristics and HIV-related outcomes among a sample of African-American women living with HIV. Drug and alcohol dependence, 206, 107753. Retrieved (2021, August,29) from https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2019.107753

Lunze, K., et al. (2017). HIV Stigma and Unhealthy Alcohol Use Among People Living with HIV in Russia. AIDS and behavior, 21(9), 2609–2617. Retrieved (2021, August,8) from https://doi.org/10.1007/s10461-017-1820-8

Malbergier, A., Amaral, R. A., & Cardoso, L. D. (2015). Alcohol dependence and CD4 cell count: is there a relationship? AIDS Care, 27(1):54-58. Retrieved (2021, September,3) from https://doi.org/10.1080/09540121.2014.947235.

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). Motivational interviewing: Helping people change. New York, NY: Guilford Press.

Moyer, V. A. (2013). Preventive Services Task Force. Screening and behavioral counseling interventions in primary care to reduce alcohol misuse: U.S. preventive services task force recommendation statement. Ann Intern Med, 159(3) 210-218. Retrieved (2021, August,9) from https;//doi.org10.7326/0003-4819-159-3-201308060-00652.

Musumari, P. M., et al. (2017). Socio-behavioral risk factors among older adults living with HIV in Thailand. PloS one, 12(11), e0188088. Retrieved (2021, August,9) from https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188088.

Muyindike, W. R., et al. (2017). Phosphatidylethanol confirmed alcohol use among ART-naïve HIV-infected persons who denied consumption in rural Uganda. AIDS care, 29(11), 1442–1447. Retrieved (2021,August,9) from https://doi.org/10.1080/09540121.2017.1290209

Nima, P., Rakpanusit, T., Arttanuchit, S., Porji, A., & Hayeye, S. (2016). ASSIST-Y linked Islamic BI among substance abuse students of Islamic private schools in three southern border provinces. Al-Hikmah Journal of Fatoni University, 8(16), 109-121. (in Thai)

O'Donnell, A., et al. (2014). The impact of brief alcohol interventions in primary healthcare: a systematic review of reviews. Alcohol and alcoholism (Oxford, Oxfordshire), 49(1), 66–78. Retrieved (2021, August,15) from https://doi.org/10.1093/alcalc/agt170

Peacock, A., Leung, J., Larney, S., Colledge, S., Hickman, M., Rehm J., Degenhardt, L. (2018). Global statistics on alcohol, tobacco and illicit drug use: 2017 status report. Addiction, 113(10), 1905-1926.

Teferra, S., et al. (2016). Hazardous alcohol use and associated factors in a rural Ethiopian district: a cross-sectional community survey. BMC Public Health 16, 218. Retrieved (2021, August,15) from https://doi.org/10.1186/s12889-016-2911-6

The Lancet (2020). Maintaining the HIV response in a world shaped by COVID-19. Lancet (London, England), 396(10264), 1703. Retrieved (2021, August,15) from https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32526-5

The World Bank. (2021). Global Economic Prospects. Washington DC, US.: Author.

Tran, B. X., Nguye, L. T., Do, C. D., Nguyen, Q. L., & Maher, R. M. (2014). Associations between alcohol use disorders and adherence to antiretroviral treatment and quality of life amongst people living with HIV/AIDS. BMC public health, 14, 27. Retrieved (2021,August,15) from https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-27

Trova, AC., Paparrigopoulos, T., Liappas, I., & Ginieri-Coccossis, M. (2015). Prevention of alcohol dependence. Psychiatriki, 26(2), 131-140.

UNAIDS. (2016). 90–90–90—An ambitious treatment target to help end the AIDS epidemic.

Geneva, Switzerland: Author.

Wardell, J. D., Shuper, P. A., Rourke, S. B., & Hendershot, C. S. (2018). Stigma, Coping, and Alcohol Use Severity Among People Living with HIV: A Prospective Analysis of Bidirectional and Mediated Associations. Annals of behavioral medicine: a publication of the Society of Behavioral Medicine, 52(9), 762–772. Retrieved (2021,August,17) from https://doi.org/10.1093/abm/kax050

World Health Organization. (‎2016)‎. Global health sector strategy on HIV 2016-2021. Towards ending AIDS. Geneva, Switzerland: Author.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-26

ฉบับ

บท

บทความวิจัย