ประสิทธิผลของการพอกเข่าสมุนไพรร่วมกับส่งเสริมการดูแลตนเอง ต่ออาการปวดเข่า ความสามารถในการเดิน และการเคลื่อนไหวข้อในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม

ผู้แต่ง

  • วนิดา อินทราชา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • พยอม ถิ่นอ่วน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • อาทิตย์ วจีกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม, การพอกเข่าด้วยสมุนไพร, อาการปวดเข่า, ความสามารถในการเดิน, การเคลื่อนไหวข้อ

บทคัดย่อ

          ภาวะข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและการดำเนินชีวิต การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการพอกเข่าสมุนไพรร่วมกับส่งเสริมการดูแลตนเอง ต่ออาการปวดเข่า ความสามารถในการเดิน และการเคลื่อนไหวข้อในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม จำนวน 24 คน ซึ่งได้รับการพอกเข่าด้วยสมุนไพรและส่งเสริมการดูแลตนเอง วัดผลก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้แบบประเมินระดับความปวดชนิดตัวเลข  การทดสอบความสามารถในการเดิน และเครื่องมือวัดพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่า

ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความปวดหลังการทดลองลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< .05) โดย ก่อนการทดลอง (Mean=7.04,S.D.= 0.456)  ในระยะหลังการทดลอง 5 วัน (Mean=3.08, S.D.= 0.531 ) และ ในระยะหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ (Mean=1.79, S.D.= 0.430 ) ค่าเฉลี่ยของพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่าซ้าย หลังการทดลองมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< .05) โดยก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ย 55.92 คะแนน (S.D.= 3.253) หลังการทดลอง 5 วัน (Mean=66.42, S.D.= 3.44 ) และหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ (Mean=72.96 ,S.D.= 3.569 ) แต่ค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง 5 วัน  กับ หลังการทดลอง 2 สัปดาห์ เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) ค่าเฉลี่ยพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่าขวา หลังการทดลองมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ(p<.05) โดยก่อนการทดลอง (Mean=47.33,S.D.= 5.33 ) หลังการทดลอง 5 วัน (Mean=56.21 ,S.D.=6.11)  และหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ (Mean=64.42,S.D.=7.025) ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเดินพบว่า ระยะเวลาการเดินหลังการทดลอง ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05)โดยก่อนการทดลอง (Mean=15.96,S.D.=0.75 ) หลังการทดลอง 5 วัน (Mean=11.97,S.D.=0.46 ) และหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ (Mean=10.96,S.D.=0.32 ) แต่ค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง 5 วัน กับ หลังการทดลอง 2 สัปดาห์ ลดลงอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีปัญหาจากภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยใช้แพทย์ทางเลือก ซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Areeuea, S., Wanavanan, S. & Rupsawang, I. (2016). Selected factors in predicting health status.

of people with osteoarthritis symptoms. Journal of Public Health Nurses. 30(1). 28-46.

Allen, K.D., & Golightly, Y.M. (2015). Epidemiology of osteoarthritis: state of the evidence. Current

Opinion in Rheumatology. 27(3), 276-283.

Billi, J. (2018). The Effects of Self- Knee Pain Relief Program in Elderly with Osteoarthritis.

Thai Journal of Public Health and Health Sciences. 1 (2). (in Thai).

Center for Disease Control: CDC. Arthritis Statistic. Retrieved (2020, January 29) from

http://www.cdc.gov/ arthritis/data_statistics/arthritis_related_stats.htm; 2010.

Department of Elderly Affairs. (2019). Statistics of the elderly. http://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/275

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Health. (2016). Guidelines

for examination and treat osteoarthritis with Thai traditional medicine. Bangkok: Sam

Charoen Commercial (Bangkok) Co., Ltd.

Durham, C. O., Fowler, T., & Edlund, B. (2014). Managing knee osteoarthritis in older adults.

American Nurse Today, 9(7). Retrieved (2020, January 29) from

http://www.americannursetoday.com/manageing-kneeosteoarthritis-in-older-adults/

Inkaew, C. (2020). Effectiveness of the Program in Reducing Knee Osteoarthritis Problems in

the Elderly osteoarthritis, Chang Sai Hospital, Kanchanadit District, Surat Thani Province

Journal of Medicine District. 11(33), 293-301. (in Thai).

Poonsuk, P., Songphasuk, S., Chantha, M., Nimphithakphong, N & Jiratsathit. K. (2017).

Effectiveness of herbal poultices for relieving knee pain in osteoarthritis patients.

Thammasat Medicine, 18(1). 104-111.

Institute of Thai Traditional Medicine. (2016). Handbook of Elderly Care for Osteoarthritis with

Traditional Medicine Thai and Integrated Medicine for public health volunteers.

Nonthaburi : Factory Affairs Office Print the War Veterans Organization.

Jalayondeja, C. (2014). Falls screening by Timed Up and Go (TUG). Journal of Medical Tecnology

and Physical therapy. 26(1), 5-16.

Kawinwongkowit, W., et al. (2017). Osteoarthritis of the knee. Bangkok: Hip joint unit and knee

joints department Orthopedic, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Retrieved

(2017,July 12) from

https://med.mahidol.ac.th/ortho/sites/default/fifiles/public/fifile/pdf/knee

Lekutai ,S., Tansuwannon ,W., Sereechotchahiran ,S.,& Buakham ,P.(2008).Pain-relieving

effects of hot herbal compressin patients with knee osteoarthritis. Journal of Thai

Traditional& Alternative Medicine. 6(2), 219-228. (in Thai).

Mathhujad, P. & Nititham, A. (2020). Effectiveness of a behavioral promotion program for

reducing knee pain in osteoarthritis patients who receive treatment at a Thai traditional

medical clinic Nong Suea Hospital Pathum Thani Province. Advanced Science Jounal.

(1), 70-89. (in Thai).

Malaimart, S., Danyuthsilp, C., Tangkavanich, T. & Kittimanon, N. (2012). Effects of Empowerment

Program on Self -care Behaviorsand Pain Level among Older Adults Osteoarthritis,

Muang District, NakhonSawan Province. Journal of Public Health Nurses. 26(2) : 44-57

Nimit-arnun, N. (2014). Epidemiological situation and risk assessment of osteoarthritis in Thai people. The Royal Thai Army Nursing Journal. 15(3), 185-194.

Petcharat, N.,& Kaspichayawattana. J. (2014). Impact of a Self-Management Programme on Old –

Age Osteoartthritis Patients’ Daily Activities and Health-Related Quality of life. Thai Journal of Nursing Council. 2014; 29(2): 127-140.

Pew-ngern, T. & Tuma, K. (2020). Comparison of the effect of Thai herbal compress and vine-

piercing compress on pain in patients with osteoarthritis. Journal of Thai Traditional &

Alternative Medicine. 18(2), 297-305 (in Thai).

Poonsuk, P., Songphasuk, S., Chantha, M., Nimphithakphong, N. & Jiratsathit, K. (2017). Effectiveness

of herbal poultices for relieving knee pain in osteoarthritis patients. Thammasat Medicine,

(1) : 104-111.

Phakdisamai, R & Panichacheewakul, P.(2011). Development of care for the elderly with knee pain

problems of Ban Bak Subdistrict Health Promoting Hospital, Changhan District, Roi Et

Province. Journal of Nursing and health, 34(4), 748-757. (in Thai).

Promtansud, P. & Munsart, S. (2019). Effectiveness of a pain management and environmental

adjustment program for elderly with knee osteoarthritis. Thai Journal of Nursing, 67(4), 34 - 43.

Pradit, W., Chomdet, S. & Nganwongpanich, K. (2014). Researches of Thai Herbs for Osteoarthritis

Treatment. Scientific Journal KKU, 42(2), 289-302.

Somput, P. (2015). Effects of knee wrap with poultice on knee pain in patients with jab pongna

knee disease. Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima.

Wichayavoranun, S., Mukpradub, S. & Thiangjanya, P. (2017). Effects of the Relief Program Knee

pain with herbal medicine, knee mask in patients with osteoarthritis, Na Noi Subdistrict,

Hat Yai District, Songkhla Province, Documents for the Academic Contest on Thai

Traditional Medicine for the Fiscal Year 2017: Food, Drugs, Thai Traditional Medicine and

Alternative Medicine Songkhla Provincial Public Health Office.

Yammun,S., Udompittayasan, J. & Siramaneerat, I. (2018). Effectiveness of knee wrap with

herbal formulations on knee pain in patients Japong dry knee. Ban Khok Hospital, Ban

Khok District, Uttaradit Province. Journal of Boromarjonani College of Nursing

Suphanburi 1(1), 16-27. (in Thai).

Rueangsakul, R., Panaporn, T., Sae Sim, S Yoysanit, T. & Chayatawat3, W. (2020) Range of Motion

of Knee Osteoarthritis Patients when Treating with Only Royal Court-type Massage and with Herbal Compression. Journal of Traditional Thai Medical Research, 6(1), 21-34.

Udomsak, T. (2019). Effect of Self-Management Support Program in Elderly with Knee Pain on

Severity Level of knee joint pain, Hang Chat Subdistrict, Hang Chat District Lampang

Province. Journal of Public Health System Development Research, Phrae , 9(8),19-31.

Soisong, S., Ruenkon, A., Fuengthong, P. & Sathong, P. (2019). Nursing for the Elderly with

Osteoarthritis Regional Medical Journal. 33 (2),197-210.

Thammakongthong, S., Abdullakasim, P & Maharachpong, N.(2019). Effect of an exercise program

using thera-band on leg and joint mobility on knee osteoarthritis patients. Journal of

Public Helth Nursing, 33, 51-66. Retrieved (2020, January 29) from https://he01.tci-

thaijo.org/index

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-26

ฉบับ

บท

บทความวิจัย