วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัย และนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค และองค์กรอื่น ๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการติดต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มีนาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 2 กันยายน - กุมภาพันธ์

 

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ รายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขเมือง ประกาศเมื่อวันที่ 2020-05-01

2020-05-01

ระบบ ThaiJO2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมแล้วในการเปิดรับบทความวิชาการ รายงานผลการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพ ผลงานวิจัยและนวตกรรมเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพชุมชนเขตเมือง บทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนั้น

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันความคุมโรคเขตเมือง

2020-04-16

บทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนั้น จะผ่านการพิจารณาบทความจาก
กองบรรณาธิการ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพ ของแต่ละสาขา พร้อมทั้งพิจารณาประเด็น
ทางจริยธรรมและรักษามาตรฐานวารสาร ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

Vol. 5 No. 1 (2020): March-August

Published: 2020-09-05

Health Status of the Elderly in primary care, Bangkok

พญ.สุธี สฤษฎิ์ศิริ

63-82

Opinion of the traveler from overseas toward State Quarantine service of Urban Institute for Disease Prevention and Control on preventing the spread of the Coronavirus 2019 infection

นิติรัตน์ พูลสวัสดิ์, ปราบดา ประภาศิริ, ศรินทร สนธิศิริกฤตย์, ณัฐวุฒิ แดงสวัสดิ์, ณัฐอนงค์ อนันตวงษ์, ณัฐริกา เกิดทรัพย์, วราพร งามดี, สุวรรณ อดิศัยมนตรี, กัญญารัตน์ จารุดิลกกุล, สุทธิชัย นักผูก, สุขสันต์ จิตติมณี, เอนก มุ่งอ้อมกลาง

1-15

View All Issues

วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
สำหรับวารสารควบคุมและป้องกันโรคในเมือง

ISSN: 2697-6684 ออนไลน์ ISSN: 2539-5556  

วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผลงานวิจัย
วิทยาการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคและสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
ระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 กันยายน - กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม - สิงหาคม