วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัย และนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค และองค์กรอื่น ๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการติดต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มีนาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 2 กันยายน - กุมภาพันธ์

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการ รายงานผลการวิจัย

2020-12-24

ระบบ ThaiJO2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมแล้วในการเปิดรับบทความวิชาการ รายงานผลการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพ ผลงานวิจัยและนวตกรรมเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพชุมชนเขตเมือง บทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนั้น

ขอเชิญชวน ส่งบทความวิชาการ รายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประกาศเมื่อวันที่ 2020-05-01

2020-05-01

ระบบ ThaiJO2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมแล้วในการเปิดรับบทความวิชาการ รายงานผลการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพ ผลงานวิจัยและนวตกรรมเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพชุมชนเขตเมือง บทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนั้น

Vol. 6 No. 1 (2021): March-August

Published: 2021-08-30

Prevalence and Characteristics of Hepatitis B Virus Infection among Pregnant Women in Pathum Thani Province, 2018

สุชาญวัชร สมสอน; กัทลี หารคุโน, ดารณี ภักดิ์วาปี, ชมพูนุท มะนาตย์

23-32

The Behavior and Readiness for Responding to COVID-19 among migrant workers in Urban Areas, Bangkok, Thailand

nattama rongmalee, Khammakorn Thiangthangthum, Pormporn Jampathong, Suksont Jittimanee, Warongkoch Chettaphun

33-43

Study of Osteoporotic Condition in Population that Diagnostic by Calcaneus Quantitative Ultrasound (QUS) in General Participants

Chantip Juntakarn; วรัญญา ทาสมบูรณ์, กชนิภา ทอนมาตย์, สุวิภา อุดมพร, รมนปวีร์ บุญใหญ่

44-53

The comparison of leprosy treatment outcomes among Thais and other nationalities of the Center for Urban Disease Control and Prevention. 2008 – 2017

เขมกร เที่ยงทางธรรม; สุพัตรา นิลศิริ, วรงค์กช เชษฐพันธ์

67-86

Coronavirus Disease Control 2019 with Community Quarantine Model Clean Community Anti Covid 2019; CCA Case Study of a Slum Community in Thaweewatthana, Bangkok

พญ.สุธี สฤษฎิ์ศิริ; โสภณ เอี่ยมศิริถาวร, พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ, สุรัคเมธ มหาศิริมงคล, ปรีดา แต้อารักษ์, ณัฐฐิญา โสพิศพรมงคล, ศิริพร งามขำ, ธิติพร คมแท้, สุรีรัตน์ อุสารัมย์

152-174

View All Issues

วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
สำหรับวารสารควบคุมและป้องกันโรคในเมือง

ISSN: 2697-6684 ออนไลน์ ISSN: 2539-5556  

วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผลงานวิจัย
วิทยาการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคและสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
ระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 กันยายน - กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม - สิงหาคม