วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัย และนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค และองค์กรอื่น ๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการติดต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มีนาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 2 กันยายน - กุมภาพันธ์

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

2021-10-29

วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมแล้วในการเปิดรับบทความวิชาการ รายงานผลการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพ ผลงานวิจัยและนวตกรรมเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพชุมชนเขตเมือง บทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการ รายงานผลการวิจัย

2020-12-24

ระบบ ThaiJO2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมแล้วในการเปิดรับบทความวิชาการ รายงานผลการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพ ผลงานวิจัยและนวตกรรมเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพชุมชนเขตเมือง บทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนั้น

Vol. 6 No. 2 (2022): September-February

Published: 2022-02-27

Intention to vaccinate against COVID-19 of high school students aged 16-18 years old in Thailand: Cross sectional online survey

Sujimon Mungkalarungsi, Kanokorn Tangjongrach, Pondwith Sooparichthiros, Alan Limprasert, Krittiya Eamsawat, Intouch Intouch, Nolthawat Ratanavilai

16-36

Knowledge, Attitude, and Covid-19 Prevention Behavior Among Residents Living in Urban Communities

Treeamorn Visuttisiri , Wasaruch Suppa-asa, Ketsarin Sirichuanjun

192-202

A study of Hepatitis B and Hepatitis C virus screening among visitor risk groups At Urban Clinic Innovation Center

Khammakorn Thiangthangthum, Orawan Wongsathit, Warongkoch Chettaphun, Ubonwan Pusa, Suphatra Sukaseam

218-231

View All Issues

วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
สำหรับวารสารควบคุมและป้องกันโรคในเมือง

ISSN: 2697-6684 ออนไลน์ ISSN: 2539-5556  

วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผลงานวิจัย
วิทยาการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคและสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
ระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 กันยายน - กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม - สิงหาคม