วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัย และนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค และองค์กรอื่น ๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการติดต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มีนาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 2 กันยายน - กุมภาพันธ์

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการ รายงานผลการวิจัย

2020-12-24

ระบบ ThaiJO2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมแล้วในการเปิดรับบทความวิชาการ รายงานผลการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพ ผลงานวิจัยและนวตกรรมเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพชุมชนเขตเมือง บทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนั้น

ขอเชิญชวน ส่งบทความวิชาการ รายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประกาศเมื่อวันที่ 2020-05-01

2020-05-01

ระบบ ThaiJO2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมแล้วในการเปิดรับบทความวิชาการ รายงานผลการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพ ผลงานวิจัยและนวตกรรมเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพชุมชนเขตเมือง บทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนั้น

Vol. 5 No. 2 (2021): September 2020 - February 2021

Published: 2021-02-26

View All Issues

วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
สำหรับวารสารควบคุมและป้องกันโรคในเมือง

ISSN: 2697-6684 ออนไลน์ ISSN: 2539-5556  

วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผลงานวิจัย
วิทยาการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคและสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
ระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 กันยายน - กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม - สิงหาคม