วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัย และนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค และองค์กรอื่น ๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการติดต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มีนาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 2 กันยายน - กุมภาพันธ์

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

2022-08-30

วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมแล้วในการเปิดรับบทความวิชาการ ยินดีรับบทความ นิพนธ์ต้นฉบับ (original research) บทความปริทัศน์ (review article) มุมมอง (perspective) หรือความคิดเห็น (opinion) รายงานผู้ป่วย (case report) ปกิณกะ (miscellany) หรือจดหมายถึงบรรณาธิการ (letter to the editor) ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพตลอดจนผลงานควบคุมโรคต่างๆ โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน

Vol. 7 No. 1 (2022): March-August

Published: 2022-08-30

Development of a system for resources requisition of the pharmaceutical management and logistics group during the coronavirus disease 2019 epidemic

Thunyarut Thunyaphun, Sujitraporn Faungprachakorn, Chabaporn Nuanchuay, Praewpan Kulabut, Krittawan Naewrittikul, Thitipan Kitthongsup

24-35

Outbreak investigation of COVID-19 in a Construction Site Labor Camp, Laksi, Bangkok Between 21 May to 2 June 2021.

Aree Meekun, Rujira Tragoolpua, Anocha Chuenngam, Phumiphat Naritphuwaphong, Patcharapong Vongsamart

122-134

Effectiveness of COVID-19 Prevention and Control Education According to Disease Control Volunteers Training Curriculum

Amornchai Trikunakornwong, Kaewjai Mathong, Nipat Poonsawat, Tharnthip Luengtreechai, Nitirat Poonsawat

92-105

View All Issues

วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
สำหรับวารสารควบคุมและป้องกันโรคในเมือง

ISSN: 2697-6684 ออนไลน์ ISSN: 2539-5556  

วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผลงานวิจัย
วิทยาการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคและสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
ระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 กันยายน - กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม - สิงหาคม