Announcements

 

...เปิดแล้ว...รับบทความตีพิมพ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2567)

...ไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในทุกขั้นตอน...

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

2022-08-30

วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งบทความวิจัย/วิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
โดย กำหนดออกตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ 
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน (ส่งบทความภายในเมษายน หรือจนกว่าจำนวนบทความจะครบ 20 เรื่อง)
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (ส่งบทความภายในตุลาคม หรือจนกว่าจำนวนบทความจะครบ 20 เรื่อง)